Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa 10/2020: Dopravné infraštruktúry EÚ: potreba rýchlejšej realizácie megaprojektov, aby sa včas prejavili účinky siete

Slovak icpdf.png 9 MB
16.06.2020

Kontrolovali sme, ako Komisia riadila osem cezhraničných hlavných dopravných megaprojektov v trinástich členských krajinách. Sú to kľúčové chýbajúce články na prepojenie vnútroštátnych sietí tak, aby sa vytvorili bezproblémové európske dopravné koridory. Celkové náklady na vybrané HDI sa odhadujú na 54,0 mil. EUR, z toho k dnešnému dňu vyplatila EÚ 3,4 mld. EUR.

Zistili sme, že je nepravdepodobné, že základná sieť bude sprevádzkovaná do roku 2030, ako sa plánovalo v roku 2013. Oneskorenia pri výstavbe a uvádzania týchto megaprojektov do prevádzky ohrozujú účinné fungovanie piatich z deviatich koridorov TEN-T. Zistili sme príklady nedostatočného plánovania a neefektívneho vykonávania. Dohľad Komisie nad včasným dokončením siete má síce nedostatky a vykonáva sa na diaľku, no Komisia má k dispozícii nástroj, na ktorý môže nadviazať, aby zlepšila výkonnosť.

S cieľom zlepšiť správne finančné riadenie týchto investícií v hodnote niekoľkých miliárd eur predkladáme niekoľko odporúčaní na podporu dlhodobého plánovania, riadenia týchto investícií do infraštruktúry v hodnote niekoľkých miliárd eur a dohľadu nad nimi.

Osobitná správa EDA podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ.

 

 

Podcasts:

Rail Baltica (EN)

Lyon – Turín (EN)

Brennerský úpätný tunel (EN)

Pevné spojenie cez úžinu Fehmarn Belt (EN)

Trať Basque Y a jej prepojenie s Francúzskom v atlantickom koridore (EN)

Prieplav Seine Nord Europe (hlavná zložka spojenia medzi riekami Seina a Šelda) (EN)

Diaľnica A1 (EN)

Železničná trať E59 (EN)