Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa 10/2021: Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v rozpočte EÚ: nastal čas premeniť slová na skutky

Slovak icpdf.png 2 MB
26.05.2021

„Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti“ je aktívna podpora rovnosti medzi ženami a mužmi vo všetkých fázach a vo všetkých oblastiach tvorby a vykonávania politiky. EÚ má na základe zmluvy povinnosť podporovať rovnosť medzi ženami a mužmi vo všetkých svojich činnostiach, čo predstavuje základ pre uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti. V rámci tohto auditu sme posudzovali, či sa hľadisko rodovej rovnosti v rozpočte EÚ uplatňovalo na podporu rovnosti medzi ženami a mužmi od roku 2014. Dospeli sme k záveru, že Komisia zatiaľ nesplnila svoj záväzok uplatňovať hľadisko rodovej rovnosti v rozpočte EÚ. Predkladáme odporúčania na zlepšenie rámca Komisie na podporu uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti a na zvýšenie pozornosti venovanej rodovej rovnosti pri zostavovaní rozpočtu EÚ.

​Osobitná správa EDA podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ.