Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa 01/2022: Podpora EÚ pre právny štát na západnom Balkáne: napriek úsiliu zásadné problémy pretrvávajú

Slovak icpdf.png 3 MB
10.01.2022

Právny štát je jednou zo spoločných hodnôt členských štátov EÚ a je zakotvený v článku 2 Zmluvy o Európskej únii. Je zároveň základnou a nevyhnutnou podmienkou členstva v EÚ. V rámci auditu sme skúmali, či podpora EÚ pre právny štát v šiestich krajinách na západnom Balkáne, ktoré sa usilujú o členstvo v EÚ, bola účinná. Zistili sme, že zatiaľ čo opatrenia EÚ prispievali k reformám v technických a operačných oblastiach, akými sú zlepšovanie efektívnosti súdnictva a tvorba príslušných právnych predpisov, celkovo bol ich vplyv na zásadné reformy v oblasti právneho štátu v regióne malý. Odporúčame Komisii, aby posilnila mechanizmus na presadzovanie reforiem v oblasti právneho štátu, zintenzívnila podporu pre nezávislé organizácie občianskej spoločnosti a nezávislé médiá, posilnila využívanie podmienenosti, podávanie správ o projektoch a monitorovanie projektov.

Osobitná správa EDA podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ.