Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa 08/2022: Podpora konkurencieschopnosti MSP z EFRR - Nedostatky v návrhu znižujú účinnosť financovania

Slovak icpdf.png 6 MB
01.06.2022

Posúdili sme, či Európsky fond regionálneho rozvoja pomohol zlepšiť konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov (MSP) v období 2014 – 2020. Zistili sme, že členské štáty sa zamerali skôr na financovanie vysokého počtu MSP ako na kľúčové faktory obmedzujúce konkurencieschopnosť MSP.

Vo väčšine výziev sa financovali konkrétne produktívne investície bez trvalého vplyvu na konkurencieschopnosť. Projekty boli väčšinou prideľované prostredníctvom nesúťažných výberových konaní a grantov.

Podpora motivovala MSP investovať, hoci niektoré z nich by uskutočnili rovnaké investície bez verejného financovania. V niektorých prípadoch podpora negatívne ovplyvnila hospodárske vyhliadky ostatných MSP súťažiacich na tých istých trhoch. Odporúčame zlepšiť koncepciu výziev pre MSP, preskúmať výberové postupy EFRR na udeľovanie grantov a uprednostniť využívanie návratnej pomoci.

Osobitná správa EDA podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ.