Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa 15/2022: Opatrenia na rozšírenie účasti na programe Horizont 2020 boli dobre navrhnuté, ale udržateľná zmena bude závisieť najmä od úsilia vnútroštátnych orgánov

Slovak icpdf.png 5 MB
15.06.2022

S cieľom odstrániť rozdiely v oblasti inovácie sa v rámci programu Horizont 2020 zaviedli osobitné opatrenia na podporu členských štátov, ktoré zaostávajú v oblasti výskumu a inovácie. Posúdili sme, či tieto opatrenia boli vhodné na daný účel.

Dospeli sme k záveru, že rozširujúce opatrenia boli dobre navrhnuté tak, aby riešili obmedzenú účasť krajín, ktorých sa týka rozširovanie účasti na rámcových programoch v oblasti výskumu a inovácie, ale udržateľná zmena si vyžaduje úsilie na vnútroštátnej úrovni. Schopnosť nástroja politickej podpory vyvolať tieto zmeny bola obmedzená.

Účasť na rozširujúcich opatreniach bola nerovnomerná a hoci financované projekty začali prinášať sľubné výsledky, čelia výzvam z hľadiska doplnkového financovania a udržateľnosti.

Odporúčame, aby Komisia posilnila využívanie nástroja politickej podpory, zamerala sa na vyváženejšiu účasť na rozširujúcich opatreniach, uľahčila dostupnosť doplnkového financovania, zvýšila ich schopnosť využívať výsledky projektov a celkovo zlepšila monitorovanie rozširujúcich opatrení.

Osobitná správa EDA podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ.