Specific annual report on joint undertakings|1d16f1f2-89be-487f-b72d-e9e556f966e9;Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1
-->

did

Výročná správa o spoločných podnikoch EÚ za rozpočtový rok 2021

Slovak icpdf.png 4 MB
15.11.2022

​Európsky dvor audítorov (EDA) schválil účtovné závierky všetkých spoločných podnikov EÚ za rok 2021 a potvrdil pozitívne výsledky vykázané v predchádzajúcich rokoch. Nový program na financovanie výskumu a inovácií Horizont Európa má na rozpočtové obdobie 2021 – 2027 stanovené ambiciózne ciele. Audítori vyzývajú k tomu, aby spoločné podniky splnili ciele stanovené pre príspevky na program Horizont 2020, vyriešili zostávajúce nedostatky vo vnútorných kontrolách a pripravili sa na nové výzvy, ako je plánovanie a riadenie ľudských zdrojov. ​