Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa 23/2022: Synergie medzi programom Horizont 2020 a európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi - Ich celý potenciál zostáva nevyužitý

Slovak icpdf.png 3 MB
21.11.2022

​​Podľa právnych rámcov hlavných programov EÚ na podporu výskumu a vývoja v období 2014 – 2020 (Horizont 2020 a európske štrukturálne a investičné fondy) sú Komisia a vnútroštátne orgány právne viazané vytvárať medzi programami synergie.

My sme posudzovali, nakoľko pokročila implementácia štyroch typov synergií, a dospeli sme k záveru, že výsledok sa líši v závislosti od konkrétneho typu. Zatiaľ čo opatrenia na vytvorenie predchádzajúcich synergií (napr. podpora pre výskumné centrá) boli implementované dobre, opatrenia na vytvorenie nadväzujúcich synergií (napr. financovanie využívania výsledkov výskumu) boli sotva implementované.

Priestor na vytváranie synergií limitovali rozdiely v právnych rámcoch, obmedzená spolupráca medzi zainteresovanými stranami v oblasti výskumu a inovácií v rámci programu a nedostatok interoperability medzi databázami projektov. Na riešenie týchto problémov predkladáme odporúčania, ktoré zvýšia využívanie synergií.

Osobitná správa EDA podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ.