Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa 26/2022: Európska štatistika – Potenciál na ďalšie zlepšenie kvality

Slovak icpdf.png 3 MB
29.11.2022

Európska štatistika je verejným statkom a je nevyhnutná na to, aby pomohla tvorcom politík, podnikom a občanom prijímať rozhodnutia založené na dôkazoch. V roku 2012 sme uverejnili osobitnú správu o kvalite európskej štatistiky, ale v roku 2016 sme zistili, že niektoré opatrenia na zlepšenie neboli vykonané v plnej miere. V rámci tohto auditu sme preskúmali, či Komisia poskytuje vysokokvalitnú európsku štatistiku, a dospeli sme k záveru, že jej celková kvalita je pre zainteresované strany dostatočná. Zistili sme však niekoľko nedostatkov, ktoré je ešte potrebné riešiť. Predkladáme niekoľko odporúčaní na zlepšenie kvality európskej štatistiky vrátane lepšieho plnenia potrieb používateľov, uprednostňovania financovania inovačných projektov zo strany EÚ, zlepšenia hodnotenia kvality európskej štatistiky a prehodnotenia súčasnej praxe poskytovania štatistík pred ich zverejnením.

​Osobitná správa EDA podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ.