Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Posebno poročilo št. 9/2016: Poraba EU na področju zunanjih migracij v državah južnega Sredozemlja in vzhodnega sosedstva do leta 2014

Slovene icpdf.png 2 MB
17/03/2016

To poročilo obravnava dva glavna finančna instrumenta (tematski program o migracijah in azilu ter evropski instrument sosedstva in partnerstva) za financiranje zunanje razsežnosti skupne migracijske politike EU, katere cilj je zagotavljanje uspešnega upravljanja migracijskih tokov v partnerstvu z izvornimi in tranzitnimi državami. Preučeno je bilo, ali so bili za porabo v okviru obeh instrumentov določeni jasni cilji ter ali je bila poraba uspešna in dobro usklajena. Ugotovili smo, da za instrumenta v glavnem ni bilo jasne strategije za ugotavljanje njunega prispevka k ciljem, zato ni jasno, kaj naj bi bilo z njima doseženo na ravni EU. Pogosto je bilo težko meriti rezultate, dosežene s porabljenimi sredstvi EU, in oceniti prispevek migracij k razvoju. Za politiko je značilno kompleksno upravljanje, premalo usklajevanja ter neobstoj pregleda financiranja, v katerem bi bilo opredeljeno, kaj financira Komisija in kaj države članice.