Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Posebno poročilo št. 25/2019: Kakovost podatkov v proračunski podpori: slabosti v nekaterih kazalnikih in pri preverjanju plačila spremenljivih tranš

Slovene icpdf.png 2 MB
12/12/2019

Proračunska podpora je oblika pomoči EU, pri kateri se denar prenese v državno zakladnico partnerske države pod pogojem, da je ta izpolnila dogovorjene pogoje za izplačilo. Plačila proračunske podpore se izvedejo v obliki fiksnih ali spremenljivih tranš. Zneski izplačanih spremenljivih tranš so odvisni od smotrnosti, ki jo dosežejo partnerske države in se meri z vnaprej določenimi kazalniki smotrnosti. Sodišče je preučilo, ali je Komisija pri izplačevanju proračunske podpore v obliki spremenljivih tranš uporabila ustrezne in zanesljive podatke o smotrnosti. Zaključilo je, da je imela tretjina pregledanih kazalnikov smotrnosti slabosti v zasnovi, kar je omogočilo različne razlage glede doseganja ciljev. Poleg tega ocena Komisije, ali so bili kazalniki za spremenljive tranše izpolnjeni, ni bila vedno zanesljiva. Sodišče daje več priporočil za izboljšanje formulacije kazalnikov, povečanje uporabe kazalnikov izidov in izboljšanje preverjanja podatkov o smotrnosti za uporabo pri izplačilih spremenljivih tranš.

Posebno poročilo Sodišča v skladu z drugim pododstavkom člena 287(4) PDEU.