Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Posebno poročilo 25/2020: Unija kapitalskih trgov: počasen začetek izvajanja pobude z ambicioznim ciljem

Slovene icpdf.png 3 MB
11/11/2020

Sistem za financiranje realnega sektorja v EU večinoma temelji na posojilih, zato se močno zanaša na banke. Komisija je leta 2015 za obravnavo tega stanja začela izvajati Akcijski načrt o oblikovanju unije kapitalskih trgov, da bi spodbujala razvoj kapitalskih trgov EU in njihovo povezovanje ter zagotovila alternativne vire financiranja za podjetja, vključno z MSP. V akcijski načrt je vključenih več ukrepov, za mnoge pa je potrebno sodelovanje med udeleženci na trgu, državami članicami in evropskimi institucijami. Sodišče je na splošno ugotovilo, da je Komisija naredila majhne korake za doseganje cilja oblikovanja unije kapitalskih trgov, vendar do zdaj z ukrepi v okviru svojih pristojnosti ni uspela spodbuditi znatnega napredka. Sodišče priporoča, naj Komisija predlaga dobro ciljno usmerjene ukrepe za dodatno olajšanje dostopa MSP do kapitalskih trgov, spodbuja razvitejše in bolje povezane lokalne kapitalske trge, obravnava ključne čezmejne ovire za naložbe, opredeli specifične cilje in ključne ukrepe ter razvije sistem za spremljanje izvajanja unije kapitalskih trgov.

Posebno poročilo Sodišča v skladu z drugim pododstavkom člena 287(4) PDEU.