Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Posebno poročilo 02/2021: Humanitarna pomoč EU za izobraževanje: z njo se pomaga otrokom v stiski, vendar bi morala biti dolgoročnejša in doseči več deklet

Slovene icpdf.png 2 MB
21/01/2021

Komisija je povečala pomoč za izobraževanje v izrednih razmerah in dolgotrajnih krizah na 10 % svoje celotne humanitarne pomoči v letu 2019. Sodišče je ocenilo, kako je Komisija upravljala to novo stopnjo podpore. Ugotovilo je, da so bili projekti relevantni in da so bili z njimi doseženi pričakovani rezultati, vendar so dosegli manj deklet kot fantov. Večina projektov v vzorcu Sodišča je bila prekratka glede na potrebe, Komisija pa ni zadostno opredelila priložnosti za večjo stroškovno učinkovitost. Sicer je večina projektov po zaključku še naprej koristila otrokom, vendar se s projekti denarne pomoči za izobraževanje ni veliko prispevalo k zmanjšanju odvisnosti upravičencev od denarne pomoči. Sodišče priporoča, naj se zagotovi dolgoročnejše financiranje, izboljša analiza stroškov, zagotovi več podpore dekletom in izboljša trajnostnost projektov denarne pomoči.

Posebno poročilo Sodišča v skladu z drugim pododstavkom člena 287(4) PDEU.