Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Särskild rapport nr 25/2019: Uppgiftskvalitet vid budgetstöd: brister i några indikatorer och i kontrollen inför utbetalning av rörliga delbetalningar

Swedish icpdf.png 2 MB
12-12-2019

Budgetstöd är en form av EU-bistånd som innebär att pengar förs över till ett partnerlands statskassa, förutsatt att landet respekterar de utbetalningsvillkor som man har kommit överens om. Budgetstöd betalas ut i fasta eller rörliga delbetalningar. Beloppen som betalas ut som rörliga delutbetalningar beror på partnerländernas prestationer, vilka mäts med fördefinierade prestationsindikatorer. Vi granskade om kommissionen använde relevanta och tillförlitliga prestationsuppgifter för utbetalningar av budgetstöd i rörliga delbetalningar. Vår slutsats är att en tredjedel av de granskade prestationsindikatorerna var bristfälligt utformade, vilket möjliggjorde olika tolkningar av huruvida mål hade uppnåtts. Vidare var kommissionens bedömning av om indikatorerna för rörliga delbetalningar hade uppfyllts inte alltid tillförlitliga. Vi lämnar ett antal rekommendationer om att utforma indikatorer bättre, öka användningen av utfallsindikatorer och förbättra kontrollen av de prestationsuppgifter som används för utbetalning i rörliga delbetalningar.

Revisionsrättens särskilda rapport i enlighet med artikel 287.4 andra stycket i EUF-fördraget.