Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Särskild rapport 25/2020: Kapitalmarknadsunionen: en långsam start mot ett ambitiöst mål

Swedish icpdf.png 4 MB
11-11-2020

EU:s system för finansiering av realekonomin är i första hand lånebaserat och därför starkt beroende av banker. För att ändra på detta offentliggjorde kommissionen 2015 en handlingsplan för en kapitalmarknadsunion i syfte att främja utvecklingen och integrationen av EU:s kapitalmarknader och säkerställa alternativa finansieringskällor för företag, däribland små och medelstora företag. Handlingsplanen innehöll ett antal åtgärder, varav många kräver samarbete mellan marknadsaktörer, medlemsstater och europeiska institutioner. Generellt konstaterade vi att kommissionen hade tagit små steg mot målet att upprätta kapitalmarknadsunionen, men de åtgärder som den har kunnat vidta inom sitt ansvarsområde har hittills inte bidragit till betydande framsteg. Vi rekommenderar att kommissionen föreslår välriktade åtgärder för att ytterligare underlätta små och medelstora företags tillgång till kapitalmarknader, främjar djupare och mer integrerade lokala kapitalmarknader, tar itu med centrala gränsöverskridande hinder för investeringar, fastställer specifika mål och kritiska åtgärder samt utvecklar ett system för att övervaka genomförandet av kapitalmarknadsunionen.

Revisionsrättens särskilda rapport i enlighet med artikel 287.4 andra stycket i EUF-fördraget.