Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Särskild rapport 12/2021: Principen att förorenaren betalar: tillämpas inte konsekvent i EU:s miljöpolitik och miljöåtgärder

Swedish icpdf.png 5 MB
05-07-2021

Föroreningar utgör en betydande kostnad för samhället och är en viktig fråga för EU-medborgarna. Genom tillämpning av principen att förorenaren betalar ges förorenarna incitament att undvika miljöskador eftersom de hålls ansvariga för föroreningar som de orsakar. På det hela taget konstaterade vi att principen att förorenaren betalar återspeglades och tillämpades i varierande grad inom EU:s olika miljöpolitiska områden, och dess omfattning och tillämpning var ofullständig. EU-budgeten används ibland för att finansiera saneringsåtgärder som enligt principen skulle ha betalats av förorenarna. Vi rekommenderar att kommissionen stärker integreringen av principen i miljölagstiftningen, förstärker miljöansvarsordningen på EU-nivå och skyddar EU-medel bättre från att användas till att finansiera projekt som förorenaren skulle ha betalat.

Revisionsrättens särskilda rapport i enlighet med artikel 287.4 andra stycket i EUF-fördraget.