Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Särskild rapport 19/2021: Europols stöd i kampen mot människosmuggling: en viktig partner, men datakällor och resultatmätning används inte tillräckligt

Swedish icpdf.png 3 MB
30-09-2021

​​Människosmuggling har varit en stor humanitär och säkerhetsmässig utmaning för EU under de senaste åren. I vår revision bedömde vi huruvida Europol på ett ändamålsenligt sätt hade bistått EU:s medlemsstater med att upplösa kriminella nätverk som ägnar sig åt organiserad människosmuggling. Vi konstaterade att Europols partner uppskattade det stöd de fick, men brister i mätningen av stödets resultat gjorde att vi inte kunde bedöma effekterna fullt ut. Vi konstaterade också att byrån ibland inte hade utnyttjat tillgängliga europeiska datakällor i någon större utsträckning. Vi rekommenderar att Europol utnyttjar alla tillgängliga datakällor, ökar datautbytet med sina partner och förbättrar prestationsövervakningen av och prestationsrapporteringen om sin verksamhet när det gäller människosmuggling samt gör förfarandet för prioritering av ärenden som rör människosmuggling med ursprung i medlemsstaterna mer transparent.

​Revisionsrättens särskilda rapport i enlighet med artikel 287.4 andra stycket i EUF-fördraget.