Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Särskild rapport 21/2021: EU:s ekonomiska stöd till den biologiska mångfalden och kampen mot klimatförändringar i EU:s skogar: positiva men begränsade resultat

Swedish icpdf.png 4 MB
04-10-2021

EU:s skogar har många funktioner och fyller olika miljömässiga, ekonomiska och sociala syften. Trots att skogsarealen har ökat under de senaste 30 åren håller skogarnas tillstånd på att försämras. Hållbara förvaltningsmetoder är avgörande för att bevara den biologiska mångfalden och bekämpa klimatförändringarna i skogarna. Vi konstaterade att kommissionen kunde ha vidtagit kraftfullare åtgärder för att bidra till skyddet av EU:s skogar på de områden där EU har full behörighet att agera. Vi rekommenderar kommissionen att förbättra detta bidrag, stärka kampen mot olaglig avverkning och inrikta skogsbruksåtgärder för landsbygdsutveckling bättre på den biologiska mångfalden och klimatförändringarna.

Revisionsrättens särskilda rapport i enlighet med artikel 287.4 andra stycket i EUF-fördraget.