Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Särskild rapport 23/2021: Att minska den storskaliga korruptionen i Ukraina: flera EU-initiativ har ännu inte gett tillräckliga resultat

Swedish icpdf.png 6 MB
23-09-2021

Storskalig korruption och ”state capture” har förekommit i Ukraina i många år. I vår revision bedömde vi huruvida EU:s stöd till Ukraina var ändamålsenligt när det gäller att bekämpa storskalig korruption. Trots att EU har tagit flera initiativ för att minska möjligheterna till korruption, konstaterade vi att storskalig korruption fortfarande är ett stort problem i Ukraina. Vi lämnar flera rekommendationer som syftar till att förbättra EU:s stöd, framför allt bör särskilda åtgärder utformas och genomföras som inte bara är inriktade på storskalig korruption (inklusive den oligarkiska strukturen) utan också bidrar till att undanröja hinder för fri och rättvis konkurrens.

Revisionsrättens särskilda rapport i enlighet med artikel 287.4 andra stycket i EUF-fördraget.