Review|1149db91-ec84-40c2-9113-0340f5d5d3cf
-->

did

Översikt nr 05/2021: EU:s ram för stora transportinfrastrukturprojekt: en internationell jämförelse

Swedish icpdf.png 2 MB
25-11-2021

Stora infrastrukturprojekt spelar en nyckelroll i genomförandet av EU:s transeuropeiska transportnät. I denna översikt jämför vi EU:s ram för genomförande av stora infrastrukturprojekt med hur det ser ut i ett antal utvalda länder och identifierar metoder som kommissionen och de politiskt ansvariga kan hämta inspiration från och vid behov anpassa till EU-kontexten. Vi identifierade inte någon metod som skulle kunna avhjälpa EU:s brister när det gäller att fastställa en strategi. Däremot fann vi relevanta exempel vad beträffar de processer som hänger samman med samordning, urval, övervakning och efterhandsutvärdering.

Vi analyserade även de aktuella budget- och tidsöverdragen i sex EU-medfinansierade projekt. Fyra av dessa projekt hade budgetöverdrag som låg under det globala riktmärket, medan förseningarna i merparten av de sex projekten var större än genomsnittet.