Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Särskild rapport 21/2022: Kommissionens bedömning av nationella planer för återhämtning och resiliens: lämplig på det hela taget, men genomföranderisker kvarstår

Swedish icpdf.png 2 MB
08-09-2022

​​I februari 2021 antog Europaparlamentet och rådet förordningen om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens som syftar till att mildra covid-19-pandemins ekonomiska och sociala konsekvenser. För att få del av EU:s finansiella stöd måste medlemsstaterna lämna in nationella planer för återhämtning och resiliens. Vi undersökte kommissionens bedömning av dessa nationella planer och fann att den på det hela taget var lämplig med tanke på processens komplexitet och tidsbegränsningarna. Vi identifierade dock ett antal svagheter i processen och risker som kan göra genomförandet av planerna mindre framgångsrikt. Vi lämnar flera rekommendationer som syftar till att förbättra kommissionens förfaranden för framtida bedömningar och begränsa de risker och utmaningar som kan påverka planernas genomförande.

​Revisionsrättens särskilda rapport i enlighet med artikel 287.4 andra stycket i EUF-fördraget.