Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Särskild rapport 22/2022: EU:s stöd till kolregioner – Begränsat fokus på den socioekonomiska omställningen och energiomställningen

Swedish icpdf.png 2 MB
09-11-2022

​​Utfasning av kol är en grundförutsättning för att EU ska uppnå sina klimatmål, och 2020 inrättade EU Fonden för en rättvis omställning med en budget på 19,3 miljarder euro för att stödja omställningen till klimatneutralitet. För att dra lärdomar inför genomförandet av denna fond bedömde vi om EU-stödet 2014–2020 på ett ändamålsenligt sätt hade bidragit till den socioekonomiska omställningen och energiomställningen i EU-regioner där kolindustrin har varit på tillbakagång. Vi drar slutsatsen att stödet hade ett begränsat fokus och en begränsad inverkan på jobbskapandet och energiomställningen samt att kol, trots generella framsteg, fortfarande är en betydande källa till utsläpp av växthusgaser i vissa medlemsstater. Vi rekommenderar åtgärder för en ändamålsenlig och effektiv användning av Fonden för en rättvis omställning och för bättre mätning och hantering av metanutsläpp från stängda eller övergivna gruvor.

​Revisionsrättens särskilda rapport i enlighet med artikel 287.4 andra stycket i EUF-fördraget.