-->

Föredragande ledamöter

Revisionsrättens ledamöter nomineras av sin medlemsstats regering och utses av rådet efter samråd med Europaparlamentet. De utses för en period av sex år och kan utnämnas på nytt. Ledamöterna ska fullgöra sina skyldigheter under full oavhängighet och i Europeiska unionens allmänna intresse.

Ledamöterna är en del av kollegiet och är placerade i en av de fem avdelningarna som är specialiserade på olika politikområden. Avdelningarna antar de flesta granskningsrapporterna och yttrandena.

Varje ledamot ansvarar även för särskilda uppgifter, främst inom revision. Det revisionsarbete som ligger till grund för en rapport utförs av avdelningens revisorer. Ledamoten presenterar rapporten för avdelningen och/eller hela revisionsrätten för antagande, och sedan för Europaparlamentet och andra institutionella berörda intressenter, samt för medierna.

Klicka på länkarna nedan för mer information om våra ledamöter.