-->

Miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

 

Det har blivit allt tydligare att det nuvarande förhållningssättet till användningen av naturresurser och miljöskydd kan komma att behöva ändras för att komma till rätta med de långsiktiga påfrestningar som världens ekosystem och EU-medborgarnas vardagsliv är utsatta för. Vårt arbete inom områden som klimatförändringar och föroreningar återspeglar denna nya verklighet. EU står även inför nya utmaningar som gäller folkhälsa och livsmedelskedjan.

Som EU:s revisorer ser vi även framåt för att hjälpa till att hantera viktiga utmaningar som EU står inför framöver. Att bevara vår miljö, motverka och anpassa oss till klimatförändringar, och bekämpa förorening av luft, mark och vatten innebär avsevärda utmaningar som endast kan lösas genom samarbete inom EU och utanför EU:s gränser. EU har traditionellt sett varit en ledande aktör inom alla tre områdena men sättet att utforma och genomföra politiken kan behöva ses över för att bli mer fokuserat och effektivt.

Vi kommer att ha alla dessa faktorer i åtanke när vi framöver väljer ut granskningsuppgifter och formulerar rekommendationer.