-->

Jordbruk och landsbygdens utveckling

Den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) är ett av EU:s viktigaste politikområden. År 2019 uppgick EU-stödet till jordbrukare under rubriken ”Hållbar tillväxt: naturresurser” till mer än 57 miljarder euro. GJP är ett traditionellt EU-politikområde som syftar till att, bland annat, ge stöd till jordbrukare och förbättra produktiviteten i jordbruket, säkra en stabil livsmedelsförsörjning till rimliga priser och bevara landsbygdsområden och landskap i hela EU. För ett så enormt utgiftsområde (cirka 38 % av EU:s årliga budget) är den ekonomiska förvaltningen extremt viktig. Redan 2019 tittade vi på specifika ämnen på jordbruksområdet, såsom stabilisering av jordbrukarnas inkomster, nya bildtekniker för övervakning av jordbruksverksamhet, kontrollsystemet för ekologiska produkter och kemiska faror i livsmedel. För GJF efter 2020 kommer nya mål att sättas, bland annat kommer man att göra vissa anpassningar av inkomststödet och satsa mycket på miljö- och klimatåtgärder.

Som EU:s revisorer ser vi även framåt för att hjälpa till att hantera viktiga utmaningar som EU står inför framöver. För den nya GJP kommer vi att se hur samspelet mellan klimatförändringar, konkurrens om resurser och bevarandet av vår livsmiljö blir allt viktigare. Miljövänliga lösningar kommer att få större betydelse inom alla företags- och industrisektorer, såsom transport, byggverksamhet och jordbruk. Detta kommer att få ekonomiska konsekvenser lokalt, nationellt och för EU som helhet.

Vi kommer att ha alla dessa faktorer i åtanke när vi framöver väljer ut granskningsuppgifter och formulerar rekommendationer.