Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Специален доклад № 20/2019: Информационни системи на ЕС, подпомагащи граничния контрол – силен инструмент, но е необходим по-голям акцент върху предоставянето на навременни и пълни данни

Bulgarian icpdf.png 3 MB
11.11.2019

Премахването на граничните проверки по вътрешните граници на Шенгенското пространство засилва значението на ефективния контрол и наблюдението на външните граници на Шенгенското пространство. За подпомагането на граничните служители при този контрол ЕС е въвел редица информационни системи. Сметната палата провери дали основните информационни системи на ЕС за вътрешна сигурност подпомагат ефикасно извършването на граничен контрол. Сметната палата констатира, че граничните служители използват и разчитат все повече на системите при извършването на граничните проверки. Понастоящем обаче някои данни не са включени в системите, докато други не са пълни или не се въвеждат навреме. Това намалява ефикасността на някои гранични проверки. Сметната палата отправя няколко препоръки, като например да се усъвършенстват процедурите за качеството на данните и да се намали закъснението при въвеждането на данни, както и времето за коригиране на установените слабости.

Специален доклад на ЕСП съгласно член 287, параграф 4, втора алинея от ДФЕС.