Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Zvláštní zpráva 26/2020: Mořské prostředí: ochrana EU je široká, ale nesahá do hloubky

Czech icpdf.png 9 MB
26.11.2020

Ztráta biologické rozmanitosti moří a úbytek stanovišť představují setrvalý problém moří Evropy. V této zprávě se zaměřujeme na to, jaká jeho řešení nabízí klíčové politiky a výdajové programy EU v částech Atlantického oceánu a Středozemního moře.

Přestože existuje rámec na ochranu mořského prostředí, pomocí opatření EU se nepodařilo dosáhnout dobrého stavu mořského prostředí ani udržitelné úrovně rybolovu ve všech mořích. Pravidla EU pro ochranu moří nevedla k obnově významných ekosystémů a stanovišť, chráněné mořské oblasti EU zajišťují jen omezenou ochranu, opatření na koordinaci rybářské politiky a politiky na ochranu mořského prostředí se v praxi příliš neuplatňují a na opatření pro zachování mořských zdrojů se využívá relativně málo z dostupných prostředků.

V Atlantiku sice došlo k měřitelnému zlepšení rybích populací, ale ve Středomoří se tak nestalo.

Předkládáme Komisi doporučení, jak tyto záležitosti spolu s členskými státy vyřešit.

Zvláštní zpráva EÚD podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce Smlouvy o fungování EU.