Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne 07/2020: Ühtekuuluvuspoliitika rakendamine: kulud on suhteliselt väikesed, kuid ebapiisavate andmete tõttu on raske hinnata lihtsustamisest saadavat kokkuhoidu

Estonian icpdf.png 1 MB
16.04.2020

Ühtekuuluvuspoliitika vahendite kasutamine rakenduskavade kaudu hõlmab palju tegevusi, mis tekitavad kulusid nii komisjonile, liikmesriikidele kui ka toetusesaajatele.

Uurisime, kas komisjoni ja liikmesriikide kulud ühtekuuluvuspoliitika fondide rakendamiseks on võrreldavad teiste sarnaste kavade kuludega, kas need põhinevad täielikul, järjepideval ja sidusal üksikasjalikul teabel ning kas see teave võimaldab teha analüüsi ning võtta vastu otsuseid õigusaktide ja eeskirjade lihtsustamise kohta.

Jõudsime järeldusele, et komisjoni esitatud andmetel on ühtekuuluvuspoliitika fondide rakendamise kogumaksumus teiste ELi fondide ja rahvusvaheliselt rahastatavate programmidega võrreldes suhteliselt väike. Lisaks järeldasime, et komisjon ei kogunud kulusid käsitlevaid alusandmeid piisavalt täielikult, järjepidevalt ja sidusalt, et neid saaks kasutada näiteks ELi ühtekuuluvuspoliitika fondide rakendamise lihtsustamise eeskirjade mõju hindamiseks. .

Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELTLi artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.