Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne 22/2020: ELi asutuste tulevik – võimalus suuremaks paindlikkuseks ja koostööks

Estonian icpdf.png 5 MB
22.10.2020

Olles varem keskendunud asutuste tegevusele eraldi, on see Euroopa Kontrollikoja esimene üldhinnang tingimustele, mille EL on kehtestanud, et toetada kõiki ELi asutusi poliitika elluviimisel kodanike hüvanguks. Audiitorid tegid auditi käigus kindlaks, et asutuste loomisel, toimimisel ja nende tegevuse võimalikul lõpetamisel on vaja suuremat paindlikkust. Lisaks leidsid nad, et liikmesriikide, tööstuse, komisjoni ja muude asutuste ebapiisav toetus takistab mõnel asutusel täitmast oma rolli täiel määral. Kontrollikoda soovitab Euroopa Komisjonil ja asutustel hinnata mõistlikumalt asutuste sidusust nende tegevusaja jooksul ning kohandada vastavalt ressursse. Samuti soovitab ta neil hinnata juhtimises esinevat ebatõhusust ja parandada tulemuslikkuse aruandlust, keskendumaks lisaks asutuste tegevusele ka nende olulisele panusele poliitika rakendamisse. Peale selle võiksid nad lihtsustada asutuste püüdlusi teha koostööd eksperdikeskuste ja võrgustikuna.

Euroopa Kontrollikoda kontrollib igal aastal ka kõigi ELi loodud asutuste raamatupidamise aastaaruandeid ning nende tulusid ja makseid. Dokumendi, milles on esitatud kokkuvõte 41 ELi asutuse ja muu ELi organi 2019. aasta finantsauditi tulemustest, leiate siit.