Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne 03/2021: Maksuteabe vahetamine ELis: alus on tugev, kuid rakendamisel esineb puudusi

Estonian icpdf.png 8 MB
26.01.2021

Euroopa Liit edendab õiglast ja tõhusat maksustamist kogu ühtsel turul, nii et kõiki makse kogutakse seal, kus need kuuluvad tasumisele. Me uurisime, kuidas Euroopa Komisjon jälgib maksuteabe vahetamise süsteemi rakendamist ja toimimist ning kuidas liikmesriigid kasutavad vahetatud teavet. Leidsime, et süsteem on hästi välja kujunenud, kuid seoses järelevalve, andmete kvaliteedi tagamise ja saadud teabe kasutamisega tuleb teha rohkem jõupingutusi. Soovitame komisjonil laiendada ELi õigusraamistiku kohaldamisala ning arendada järelevalvet ja suuniseid. Samuti soovitame liikmesriikidel kasutada paremini saadud teavet.

Euroopa Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.