Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Vuosikertomukset varainhoitovuodelta 2019

Finnish icpdf.png 10 MB
10.11.2020

Tilintarkastustuomioistuin tarkastaa joka vuosi EU:n talousarvion tulot ja menot ja antaa lausunnon tilinpäätöksen luotettavuudesta sekä tulo- ja menotapahtumien sääntöjenmukaisuudesta.

EU:n menojen kokonaismäärä oli 159,1 miljardia euroa vuonna 2019. Menojen osuus EU:n bruttokansantulosta on prosentin verran. Niiden määrä vastaa noin kahta prosenttia EU:n jäsenvaltioiden julkisten menojen kokonaismäärästä. Euroopan parlamentti ja neuvosto sopivat EU:n talousarviosta vuosittain seitsenvuotisen rahoituskehyksen pohjalta. Vuosi 2019 on nykyisen seitsenvuotisen talousarvion toiseksi viimeinen toteuttamisvuosi.

Talousarviovarojen asianmukaisesta käytöstä vastaa ensisijaisesti Euroopan komissio, mutta myös muut EU:n toimielimet ja elimet. EU ja jäsenvaltiot hallinnoivat kuitenkin yhdessä noin kahta kolmasosaa menoista. Nämä ovat pääasiassa luonnonvarojen ja koheesiopolitiikan alan menoja.

Tarkastajamme tarkastavat tapahtumista poimittuja otoksia ja esittävät tarkastustensa perusteella tilastollisia arvioita siitä, missä määrin tuloihin ja eri menoaloihin liittyy virheitä (ns. virhetaso).