Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b
-->

did

Vuosikertomukset varainhoitovuodelta 2020

Finnish icpdf.png 12 MB
26.10.2021

​Tilintarkastustuomioistuin tarkastaa joka vuosi EU:n talousarvion tulot ja menot ja antaa lausunnon tilinpäätöksen luotettavuudesta sekä tulo- ja menotapahtumien sääntöjenmukaisuudesta.

Vuonna 2020 EU:n menot olivat yhteensä 173,3 miljardia euroa eli 1,1 prosenttia EU:n 27 jäsenvaltion ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteenlasketusta bruttokansantulosta (BKTL). Euroopan parlamentti ja neuvosto päättävät EU:n talousarviosta vuosittain seitsenvuotisen rahoituskehyksen pohjalta. Viime vuosi (2020) oli viimeinen uuden monivuotisen rahoituskehyksen käyttöönottoa edeltävä vuosi.

Talousarviovarojen asianmukaisesta käytöstä vastaa ensisijaisesti Euroopan komissio, mutta siihen osallistuvat myös muut EU:n toimielimet ja elimet. EU ja jäsenvaltiot hallinnoivat kuitenkin yhdessä noin kahta kolmasosaa menoista. Nämä ovat pääasiassa luonnonvarojen ja koheesiopolitiikan alan menoja.

Tarkastajamme tarkastavat tapahtumista poimittuja otoksia ja esittävät tarkastustensa perusteella tilastollisia arvioita siitä, missä määrin tuloihin ja eri menoaloihin liittyy virheitä (ns. virhetaso).