Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums 22/2022: ES atbalsts ogļu reģioniem: ierobežots uzsvars uz sociālekonomisko un enerģētikas pārkārtošanu

Latvian icpdf.png 2 MB
09.11.2022

​​Pakāpeniska atteikšanās no oglēm ir būtiska, lai sasniegtu ES klimata mērķus, un 2020. gadā ES izveidoja Taisnīgas pārkārtošanās fondu 19,3 miljardu EUR vērtībā nolūkā atbalstīt pāreju uz klimatneitralitāti. Lai izdarītu secinājumus par šā fonda īstenošanu, mēs vērtējām, vai 2014.–2020. gada periodā ES atbalsts ir efektīvi veicinājis sociālekonomisko un enerģētikas pārkārtošanu ES reģionos, kuros ogļrūpniecībā bija vērojama lejupslīde. Mēs secinām, ka atbalstam bija ierobežots uzsvars un ietekme uz darbvietu radīšanu un enerģētikas pārkārtošanu un ka, neraugoties uz vispārēju progresu, dažās dalībvalstīs ogles joprojām ir nozīmīgs siltumnīcefekta gāzu emisiju avots. Mēs iesakām, kā rīkoties, lai efektīvi un lietderīgi izmantotu Taisnīgas pārkārtošanās fondu un labāk izmērītu un pārvaldītu metāna emisijas no slēgtām vai pamestām raktuvēm.

​ERP īpašais ziņojums saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu.