Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag 16/2021: Het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het klimaat - Goed voor de helft van de klimaatuitgaven van de EU, maar emissies van landbouwbedrijven nemen niet af

Dutch icpdf.png 4 MB
21-06-2021

In de periode 2014-2020 wees de Commissie meer dan een kwart van de begroting voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) toe aan de matiging van en aanpassing aan de klimaatverandering.

We hebben onderzocht of in het kader van het GLB-steun is verleend voor praktijken voor de matiging van de klimaatverandering waarmee de broeikasgasemissies van de landbouw kunnen worden verminderd. Wij stelden vast dat de 100 miljard EUR aan GLB-middelen die werd toegewezen aan klimaatactie een beperkte impact had op dergelijke emissies, die sinds 2010 niet in belangrijke mate zijn veranderd. Het GLB financiert voornamelijk maatregelen die een beperkt potentieel hebben om de klimaatverandering te matigen. In het kader van het GLB wordt niet gepoogd in grenswaarden voor de veestapel te voorzien of de veestapel te verkleinen (50 % van de landbouwemissies) en worden landbouwers gesteund die ontwaterde veengebieden bewerken (20 % van de emissies).

We bevelen de Commissie aan maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat het GLB tot lagere emissies van de landbouw leidt, stappen te nemen om de emissies van bewerkte ontwaterde organische bodems te verminderen en regelmatig verslag uit te brengen over de bijdrage van het GLB aan de matiging van de klimaatverandering.

Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.