Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b
-->
Sprawozdania roczne za rok budżetowy 2020

Polish icpdf.png 9 MB
26.10.2021

​Co roku Trybunał przeprowadza kontrolę dochodów i wydatków w ramach budżetu UE oraz przedstawia swoją opinię na temat tego, w jakim stopniu roczne sprawozdanie finansowe jest wiarygodne i w jakim stopniu dochody i płatności są zgodne z przepisami.

W 2020 r. wydatki poniesione przez UE wyniosły łącznie 173,3 mld euro, co stanowi 1,1% łącznego dochodu narodowego brutto 27 państw członkowskich UE i Zjednoczonego Królestwa. Budżet UE przyjmowany jest corocznie – w kontekście siedmioletnich ram finansowych – przez Parlament Europejski i Radę. Zeszły rok – 2020 – był ostatnim przed wejściem w życie nowych ram wieloletnich.

Za zagwarantowanie właściwego wydatkowania środków budżetowych odpowiada głównie Komisja Europejska, ale także inne instytucje i organy UE. W przypadku około dwóch trzecich wydatków – głównie na zasoby naturalne i politykę spójności – odpowiedzialność ponoszą również państwa członkowskie.

Kontrolerzy Trybunału badają próby transakcji w celu statystycznego oszacowania stopnia, w jakim dochody i różne obszary wydatków są obarczone błędem (tzw. poziom błędu).