No
No

Az Unió célkitűzéseit szakpolitikák végrehajtásával valósítja meg. Ezeket a szakpolitikákat az uniós költségvetésből finanszírozza. A Számvevőszék feladatai közé tartozik ennek a költségvetésnek és az abból támogatott szakpolitikáknak az ellenőrzése.

Mire fordítják a rendelkezésre álló forrásokat?

A 2021–2027-es időszakra szóló többéves pénzügyi keret (TPK) során az Unió jóval többet fog költeni, mint az előző, 2014–2020-as programozási időszakban. A teljes időszakban az Unió 1,8 billió euró (2018-as árakon) elköltése fölött rendelkezik. Ez az összeg a felülvizsgált 2021–2027-es többéves pénzügyi kereten túl (1,1 billió euró) az Unió által a Covid19-válságra reagálva létrehozott NextGenerationEU kezdeményezést (akár 750 milliárd euró) foglalja magában. A 27 tagállam megállapodott továbbá, hogy ezt a helyreállítási programot részben államadósság kibocsátásából fogják finanszírozni. Ezek a döntések valóban történelmi változást jelentenek az uniós pénzügyekben.

Next generation EU
© Európai Unióhoz

Az Unió éves TPK-kiadása az Unió éves nemzeti jövedelmének (GNI) mintegy 1%-ának felel meg. Összehasonlításképp: a 27 uniós tagállam állami közkiadásai a GNI nagyjából 50%-át teszik ki.

Az uniós kiadások rendszere a következőképp működik: Az Európai Unió Tanácsa hétévente – az Európai Parlament egyetértését követően – elfogad egy átfogó kiadási tervet (TPK), amely valamennyi uniós szakpolitikai terület kiadásait szabályozza az elkövetkező hétéves időszakban. A Bizottság évente előterjeszt egy éves uniós költségvetést. Az ebben javasolt összegek nem léphetik túl azokat a határértékeket, amelyeket az egyes szakpolitikai területekre nézve abban az évben a TPK-ban meghatároztak.

A 2021–2027-es időszakra a TPK összesen 1074 milliárd euró (2018-as árakon) kifizetéséről rendelkezik, ami évente hozzávetőleg 153 milliárd eurót jelent. A kiadások az alábbi fejezetek alá tartozhatnak (további információért kérjük, kattintson ide).

  1. Egységes piac, innováció és digitális gazdaság
  2. Kohézió, reziliencia és értékek
  3. Természeti erőforrások és környezet
  4. Migráció és határigazgatás
  5. Biztonság és védelem
  6. Szomszédság és a világ
  7. Európai közigazgatás

Az Unió 2021–2027-es TPK-költségvetéséből a kiadások legnagyobb hányada a „Kohézió, reziliencia és értékek” (a költségvetésbe vett források 35%-a), a „Természeti erőforrások és környezet” (33%) és az „Egységes piac, innováció és digitális gazdaság” (12%) területére jut.

A 2021–2027-es TPK-n túlmenően a NGEU eszköz az új és már tervbe vett uniós költségvetési eszközök révén nyújtott kiadásokat további 750 milliárd euróval (2018-as árakon) egészíti ki hitelek és vissza nem térítendő támogatás formájában. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF) az NGEU központi eleme: 672,5 milliárd euró összegű kölcsönt és vissza nem térítendő támogatást bocsát rendelkezésre a tagállamok által vállalt reformok és beruházások támogatására. A Helyreállítási és Reziliencia Eszköz a szokásostól eltérő kiadási modellt követ. A tagállamok a finanszírozáshoz reformok és beruházások végrehajtása tekintetében meghatározott részcélok és célok teljesítését követően juthatnak hozzá, nem pedig költség-visszatérítéses alapon. Öt program esetében (vidékfejlesztés, Méltányos Átállást Támogató Alap, Invest EU, RescEU, Horizont Európa) az NGEU-finanszírozás a 2021–2027-es TPK keretében nyújtott támogatást egészíti ki, míg egy esetben (REACT EU) új kezdeményezésről van szó.

Honnan érkezik a pénzügyi forrás?

A tagállamok úgy döntöttek, hogy több különböző forrásból származó bevételüket automatikusan továbbítják az Unió részére: ezt a bevételt nevezzük „saját forrásoknak”. A saját források elsősorban az Unió külső határain beszedett vámokból, a tagállamok GNI-alapú hozzájárulásaiból és a tagállami héabevételekből tevődnek össze. A TPK standard finanszírozásától eltérve a NGEU pénzeszközeit az Unió nevében eljáró Bizottság által a tőkepiacokon felvett hitelekből biztosítják. Az új saját források a tervek szerint részben fedezni fogják az Unió NGEU-hoz kötődő visszafizetési kötelezettségeit.

Ki kezeli a pénzeszközöket?

Az Unió éves költségvetésének végrehajtásáért a Bizottság viseli az átfogó felelősséget. A kiadási programok irányítása azonban zömében a nemzeti kormányokkal együttműködésben folyik, tehát a felelősség megoszlik a tagállamok és a Bizottság között. Az RRF végrehajtását az Európai Bizottság végzi közvetlen irányítás keretében, míg a tagállamok a kedvezményezettek. A forrásokat közvetlenül folyósítják a tagállamoknak a – Bizottság által értékelt, majd pedig az Európai Unió Tanácsa által jóváhagyott – nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési terveik végrehajtása terén elért haladás alapján.

Ki felügyeli az Unió pénzgazdálkodását?

European Parliament
Európai Parlamenttel - © Európai Unióhoz
Fotó: EP/Genevieve ENGEL

Az Európai Parlament képviseli az Unió polgárait. A Parlament feladatának része, hogy minden évben meggyőződjön arról, hogy a Bizottság megfelelően gazdálkodott a felelősségi körébe tartozó uniós pénzekkel. Ehhez az Európai Parlament alaposan megvizsgálja a költségvetés végrehajtását a Bizottság által készített éves beszámoló alapján. A mentesítési eljárásként ismert folyamat során hivatalosan jóváhagyja a beszámolót, ha megbizonyosodott arról, hogy az pontos és a pénzeszközöket megfelelően használták fel. Itt lép színre a Számvevőszék: éves jelentésében közzéteszi az uniós éves beszámoló megbízhatóságáról, illetve a mögöttes tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről adott ellenőri véleményét. Az Európai Parlament a Számvevőszék ellenőri véleményére hivatkozva határoz arról, hogy az uniós polgárok nevében jóváhagyja-e az uniós beszámolót.

Milyen pénzeszközökre irányul a számvevőszéki ellenőrzés?

Megbízhatósági nyilatkozatunk keretében évente ellenőrizzük az uniós költségvetés bevételi és kiadási oldalát. Véleményt nyilvánítunk arról, hogy megbízható-e az éves beszámoló és a mögöttes tranzakciók megfelelnek-e a szabályoknak. Ellenőrzésünk eredményét éves jelentésünkben és különálló éves jelentéseinkben tesszük közzé.

Külön véleményben értékeljük az RRF kiadásainak szabályszerűségét.

Egyéb ellenőrzéseket is végzünk (főként teljesítmény-ellenőrzéseket, amelyek során azt vizsgáljuk, hogy a forrásokat észszerűen, azaz gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen használták-e fel) az Unió által támogatott egyes kiadási és szakpolitikai területeken, illetve költségvetési és irányítási témákban: ezek eredményét különjelentésekben tesszük közzé.

Kapcsolódó hivatkozások