No
No

​A Számvevőszék kapcsolata az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal


A Számvevőszék segíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot, hogy elláthassák az uniós költségvetés végrehajtásával kapcsolatos, költségvetési és mentesítési hatóságként elvégzendő ellenőrzési feladataikat.

A Számvevőszék, illetve az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa (a továbbiakban: a Tanács) közötti kapcsolatok jogi alapjait az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke állapítja meg. Az EUMSZ értelmében a "Számvevőszék segíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos ellenőrzési feladataik gyakorlása során."

Az Unió független külső ellenőreként megvizsgáljuk az Unió bevételeinek és kiadásainak elszámolását, és az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló nyilatkozatot terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé. A Számvevőszék emellett meghatározott témákban észrevételeket terjeszthet az Európai Parlament és a Tanács elé különjelentések, áttekintések és vélemények formájában.

A Parlament és a Tanács részére megfogalmazott szakértői megállapításaink és ajánlásaink révén segítjük az uniós költségvetési hatóságokat annak eldöntésében, hogy az uniós pénzeszközöket a szabályoknak és jogi előírásoknak megfelelően szedték-e be és költötték-e el, valamint annak nyomon követésében, hogy az uniós költségvetés megvalósítja-e az értékarányosságot.

Intézményi kapcsolatok

A pénzügyi év során a Számvevőszék aktív párbeszédet folytat a Parlamenttel és a Tanáccsal, de egyúttal megőrzi pártatlanságát az Unió független külső ellenőreként.

Kiemelt fontosságú számunkra, hogy ellenőrzési megállapításainkat és ajánlásainkat egyértelmű módon és kellő időben továbbítsuk a Parlamentnek és a Tanácsnak. Az intézményközi párbeszéd lehetővé teszi, hogy munkánk révén pozitív hatást gyakorolhassunk az uniós pénzgazdálkodásra, és elősegítsük az uniós jogalkotók tényeken alapuló döntéshozatalát és jogalkotási munkáját.

Az Elnökségi Igazgatóság (DOP) intézményközi kapcsolatokért felelős csoportja irányítja és koordinálja a Számvevőszék Európai Parlamenttel és Tanáccsal fenntartott kapcsolatait. A Számvevőszék külső kapcsolataiért – különösen a többi uniós intézménnyel való kapcsolattartásért – hivatalosan a Számvevőszék elnöke felel. Az elnök feladatait átruházhatja az intézményközi kapcsolatokért felelős számvevőszéki tagra, aki megbízatása szerint a Számvevőszék, illetve a többi uniós intézmény és szerv közötti szélesebb körű és behatóbb kapcsolatok előmozdításáért felel.

Kapcsolatfelvétel az intézményközi kapcsolatokért felelős csoporttal:

Kapcsolatok az Európai Parlamenttel

European Parliament
Európai Parlamenttel - © Európai Unióhoz
Fotó: EP/Genevieve ENGEL

A Számvevőszék munkáját az Európai Parlament valamennyi bizottsága, illetve számos más parlamenti szervezeti egység – például parlamentközi küldöttségek és képviselőcsoportok – is hasznosíthatja. Minden évben bemutatjuk munkánkat az Európai Parlament több bizottságának és más parlamenti szervezeti egységeknek.

A Számvevőszék fő partnere az Európai Parlamentben a Költségvetési Ellenőrző Bizottság (CONT). A CONT bizottság felelős a Parlament és a Számvevőszék közötti kapcsolattartásért, a számvevőszéki tagok kinevezéséről szóló parlamenti vélemény kidolgozásáért és jelentéseink vizsgálatáért.

A bizottság feladata továbbá, hogy ellenőrizze az Unió, az Európai Fejlesztési Alap, valamint az Unió által finanszírozott intézmények és szervek költségvetésének végrehajtását, ezért kulcsszerepet játszik az éves mentesítési eljárásban. Tekintve, hogy ellenőrzési munkánk szolgál a mentesítési eljárás alapjául, a CONT bizottság és a Számvevőszék az egész pénzügyi év során szorosan együttműködik. A CONT bizottság felel továbbá annak nyomon követéséért, hogy az uniós finanszírozás költséghatékony legyen az uniós politikák végrehajtása során. Különjelentéseink és áttekintéseink zömét a CONT bizottságnak mutatjuk be, míg teljesítmény-ellenőrzéseink kapcsán egyre jellemzőbb, hogy azokat az Európai Parlament több más ágazati bizottságának is bemutatjuk, illetve azokat több ilyen bizottság is megtárgyalja.

Kapcsolatok a Tanáccsal

European Council
Európai Tanács - © Európai Unióhoz

A Számvevőszék munkája számos tanácsi előkészítő szerv számára releváns. Valamennyi különjelentésünket ismertetjük a szóban forgó területen illetékes tanácsi előkészítő szervekkel.

A Számvevőszék fő partnere a Tanácsban a Költségvetési Bizottság, amely az Unió éves költségvetési eljárásával foglalkozik, amibe beletartozik a mentesítés is. Ezenfelül a Költségvetési Bizottság végzi az uniós pénzügyi szabályozással, többek között a költségvetési rendelettel kapcsolatos valamennyi jogalkotási munkát is.

A Számvevőszék tagjait – az EUMSZ 286. cikkével összhangban – a Tanács nevezi ki az érintett tagállamok jelölése alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően.

Kapcsolatok a tagállamok kormányaival és parlamentjeivel


A Számvevőszék ellenőrzési megállapításai és ajánlásai segíthetik a tagállamok döntéshozatalát az olyan kérdésekben, amelyek kapcsolódnak az Unió gondos pénzgazdálkodásához, illetve az uniós szakpolitikák végrehajtásához.

A számvevőszéki tagok kapcsolatot tartanak fenn nemzeti kormányukkal és parlamentjeikkel. A Számvevőszék tagállami szintű fő kapcsolattartói közé uniós ügyekkel, pénzügyekkel és államháztartással foglalkozó minisztériumok és parlamenti bizottságok tartoznak.

A Számvevőszék intézményközi kapcsolatokért felelős csoportja együttműködik az Európai Parlament nemzeti parlamenti képviselőivel.

Mentesítési eljárás

Az Európai Parlament és a Tanács minden évben határoz arról, hogy az adott évben megadja-e a jóváhagyást, azaz a „mentesítést” a Bizottság részére az uniós költségvetés végrehajtásához. Ez a folyamat éves mentesítési eljárásként ismert.

President of the European Court of Auditors
Fotó: EP Multimedia Centre

A Parlament és a Tanács uniós költségvetési hatóságként végzett munkájának támogatása érdekében a Számvevőszék éves jelentéseket nyújt be a két intézménynek, amelyek magukban foglalják az uniós beszámolók megbízhatóságáról, valamint az ezek alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről szóló megbízhatósági nyilatkozatunkat.

A mentesítési eljárás minden ősszel hivatalosan akkor kezdődik, amikor a Számvevőszék elnöke a CONT bizottság elé terjeszti az éves jelentést az Európai Parlamentben, annak közzététele napján. Ezt követően a Számvevőszék elnöke az éves jelentést plenáris ülésen ismerteti a teljes Parlamenttel.

AA Tanácsban a mentesítési eljárás azzal kezdődik, hogy a Számvevőszék elnöke bemutatja az éves jelentést a Gazdasági és Pénzügyi Tanácsnak (ECOFIN).

A CONT bizottság nyilvános, az összes uniós intézményre és szervre kiterjedő meghallgatásokat szervez minden egyes fő uniós szakpolitikai területen. A Számvevőszék jelentéstevő tagjai részt vesznek ezeken a mentesítési meghallgatásokon, amelyek során bemutatják a Számvevőszék éves jelentésének egyes fejezeteit, valamint a vonatkozó különjelentéseket és áttekintéseket.

Fotó: Helena Piron / Számvevőszék

A Parlament mentesítési meghallgatásaival párhuzamosan a Számvevőszék ellenőrző csoportjai a Tanács Költségvetési Bizottsága elé terjesztik éves jelentésük megfelelő fejezeteit. A Számvevőszék éves jelentése alapján a Tanács Költségvetési Bizottsága elkészíti a mentesítési ajánlások tervezetét, amelyet benyújt az Európai Parlament CONT bizottságának.

A CONT bizottság ülésein szervezett nyilvános meghallgatások alapján a CONT bizottság elkészíti az egyes fő szakpolitikai területekre és intézményekre vonatkozó mentesítési jelentéseket. A CONT bizottság mentesítési jelentéseit ezt követően megvitatják a mentesítéssel foglalkozó plenáris ülésen, ahol a Tanács is előterjeszti vonatkozó ajánlásait. A Parlament felkéri a Számvevőszék elnökét, hogy az uniós költségvetésért felelős biztossal együtt vegyen részt ebben a nyilvános mentesítési vitában.

A plenáris ülésen az Európai Parlament valamennyi tagja szavaz arról, hogy a Bizottság, valamint az uniós intézmények és szervek megkapják-e a mentesítést az uniós költségvetés végrehajtására.

A szavazást követően a Parlament elnöke aláírja a mentesítési állásfoglalásokat. A Parlament a mentesítés megadásával egyúttal hivatalosan lezárja az adott intézmény szóban forgó évre vonatkozó elszámolását. Ha egy adott uniós intézmény vagy szerv nem kapja meg a mentesítést, akkor a határozathozatalt a következő őszre halasztják.

Az újabb eljárás már folyamatban van, amikor a korábbit lezárják. Az Európai Számvevőszék kiemelt szerepet játszik a pénzügyileg stabil és elszámoltatható Unió fenntartásában azáltal, hogy segíti az Unió költségvetésért és mentesítésért felelős hatóságait – nevezetesen az Európai Parlamentet és a Tanácsot – a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos ellenőrzési feladataik gyakorlása során.

Az uniós költségvetésből finanszírozott többi uniós intézményhez és szervhez hasonlóan a Számvevőszék is a mentesítési eljárás hatálya alá tartozik. Az Európai Parlament és a Tanács minden évben alaposan megvizsgálja a Számvevőszék éves beszámolóját és az adott pénzügyi évben végzett tevékenységeit, áttekinti a független ellenőr jelentését, és követi a szokásos mentesítési eljárást. A CONT bizottság meghívja a Számvevőszék főtitkárát egy nyilvános mentesítési meghallgatásra, hogy eszmecserét folytasson és válaszoljon a bizottsági tagok kérdéseire.

Kapcsolódó hivatkozások

ECA-InstitutionalRelations@eca.europa.eu