No
No

A Számvevőszék etikai iránymutatásai a függetlenség, a feddhetetlenség, a pártatlanság, az objektivitás, az átláthatóság és a szakmaiság értékein alapulnak és az intézmény minden tagjára és munkatársára érvényesek.

Etikai iránymutatások

A Számvevőszék elismeri az INTOSAI Etikai Kódexében(opens in new window) (ISSAI 130) meghatározott követelményeket, és felvette azokat etikai iránymutatásainak első részébe. Az iránymutatások célja elősegíteni, hogy a napi döntések mind az ellenőrzés, mind az intézmény működése terén megfeleljen az INTOSAI Kódexében megállapított elveknek. Az iránymutatások második részének középpontjában a tisztviselők személyzeti szabályzatának hatálya alatt álló munkatársakra érvényes etikai kötelezettségek állnak.

A Számvevőszék tagjainak magatartási kódexe

A Számvevőszék tagjai egy magatartási kódex hatálya alá tartoznak, amely kifejti a következő etikai elvekkel kapcsolatos kötelezettségeiket: feddhetetlenség, függetlenség, objektivitás, kompetencia, szakmai hozzáállás, titoktartás, átláthatóság, méltóság, elkötelezettség, lojalitás, diszkréció és kollegialitás.

A Számvevőszék a szervezeti felépítési oldalán teszi közzé tagjai érdekeltségi és összeférhetetlenségi nyilatkozatait.

A Számvevőszék etikai keretrendszerének felülvizsgálata

A Számvevőszék etikai keretrendszerének szakértői felülvizsgálatát Lengyelország és Horvátország – e téren nagy tapasztalattal bíró – legfőbb ellenőrző intézményei végezték el 2019-ben. A szakértői felülvizsgálatról szóló jelentés következtetése szerint a Számvevőszék megfelelő normákat állapított meg, különösen a valamennyi munkatársára vonatkozó etikai iránymutatásokat és a számvevőszéki tagok magatartási kódexét illetően. A szakértői értékelő csoport azonban konkrét ajánlásokat is megfogalmazott avégett, hogy a Számvevőszék etikai keretrendszere még egyértelműbb, koherensebb és folyamatos tökéletesedésre képes legyen.

2022-ben a Számvevőszék etikai keretének újabb felülvizsgálatára került sor. A Számvevőszék etikai iránymutatásait aktualizálták, miután egy külső tanácsadó értékelést végzett és különböző területeken több ajánlást fogalmazott meg.

Etikai Bizottság

Az Etikai Bizottság három tagból áll, akiket az elnök javaslatára a Számvevőszék hároméves, egyszer megújítható időtartamra nevez ki. Közülük ketten a Számvevőszék tagjai, a harmadik pedig az intézményen kívüli személy, akit képességei, tapasztalata és szakmai képességei alapján választanak ki.

Az Etikai Bizottság olyan etikai kérdéseket vitat meg, amelyek megítélése szerint relevánsak a Számvevőszék standardjai és jó hírneve szempontjából; ide tartoznak többek között tagjainak külső tevékenységei.

Állandó tagok:

  • George Marius Hyzler, a Számvevőszék tagja
  • Lefteris Christoforou, a Számvevőszék tagja
  • Melchior Wathelet, az Európai Unió Bíróságának volt főtanácsnoka

Póttagok:

  • François-Roger Cazala, a Számvevőszék tagja
  • Nikolaos Milionis, a Számvevőszék tagja
  • Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, a Törvényszék korábbi bírája

Etikai tanácsadók

A főtitkár a Számvevőszék munkatársai közül etikai tanácsadókat nevez ki.

Minden munkatársnak joga és lehetősége van kikérni e tanácsadók bizalmas és pártatlan tanácsát a következők tekintetében:

  • a munkatársaktól elvárt értékek és elvek (pl. függetlenség, feddhetetlenség, pártatlanság, szakmaiság);
  • olyan konkrét, érzékeny kérdések, mint pl. tényleges vagy látszólagos összeférhetetlenség, ajándékok elfogadása stb.

Ajándékok és vendéglátás

A Számvevőszék tagjai nem fogadhatnak el 150 eurónál értékesebb ajándékot. Ha diplomáciai szokásból ennél értékesebb ajándékot kapnak, azt át kell adniuk a főtitkárnak. A Számvevőszék titkársága a 150 eurónál értékesebb ajándékokról nyilvántartást vezet, amely nyilvánosan hozzáférhető, és az alábbiakban olvasható. A Számvevőszék tagjai hivatali idejük alatt végzett külső tevékenységért vagy megjelentetett publikációért semmilyen formában nem fogadhatnak el fizetséget. Ha mégis fizetésben részesülnének, azt egy általuk kiválasztott karitatív szervezetnek kell adományozniuk.

A Számvevőszék munkatársai nem fogadhatnak el harmadik féltől ajándékot, szívességet – például étkezést és szállást –, illetve semmilyen, 50 euró vagyoni értéket meghaladó előnyt. 50 és 150 euró közötti értékű ajándékok kizárólag a kinevezésre jogosult hatóság engedélyével fogadhatók el.

Volt vezető tisztviselők szakmai tevékenységei a szolgálatból történő kilépés után

A személyzeti szabályzat 16. cikke szerint valamennyi tisztviselő a szolgálati jogviszonyuk megszűnését követően is köteles tisztességes és körültekintő magatartást tanúsítani bizonyos megbízatások vagy előnyök elfogadásával kapcsolatban. Ha egy volt tisztviselő a szolgálati jogviszonya megszűnését követő két évben szakmai tevékenységbe kíván kezdeni, köteles erről tájékoztatni korábbi intézményét, hogy az dönthessen: megtiltsa vagy (adott esetben feltételekhez kötve) jóváhagyja azt.

Ezenkívül volt vezető tisztviselők esetében a személyzeti szabályzat 16. cikkének harmadik bekezdése úgy rendelkezik, hogy a szolgálati jogviszony megszűnését követő tizenkét hónap során a kinevezésre jogosult hatóság főszabály szerint megtiltja e volt tisztviselőknek, hogy a korábbi intézményük alkalmazottaival szemben a szolgálati jogviszonyuk utolsó három évében a felelősségük alá tartozó ügyek kapcsán üzleti tevékenységük, ügyfeleik vagy munkáltatóik részére lobbitevékenységet vagy érdekképviseleti tevékenységet folytassanak.

A személyzeti szabályzat 16. cikkének negyedik bekezdése valamennyi intézmény számára előírja, hogy az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban évente információkat tegyen közzé a harmadik bekezdés végrehajtására vonatkozóan, ideértve a vizsgált esetek felsorolását is.

At alábbi jelentés tárgyalja a Számvevőszék volt vezető tisztviselői által a szolgálatból történő kilépést követően folytatott szakmai tevékenységeket

Közlemény a vezető tisztviselők szolgálati jogviszonyuk megszűnését követően folytatott szakmai tevékenységeivel kapcsolatos információk közzétételéről (a személyzeti szabályzat 16. cikkének harmadik és negyedik bekezdésével összhangban) – 2022. évi éves jelentés.

Kapcsolódó hivatkozások