No
No
 

Ellenőrzéseinket a nemzetközi ellenőrzési standardok és etikai kódex szerint – azokat az adott uniós kontextusra alkalmazva – végezzük. Ezek a standardok segítenek biztosítani tevékenységünk minőségét és szakmai színvonalát, valamint hatékonyságát. Nemzetközi együttműködésünk keretében magunk is hozzájárulunk e standardok kidolgozásához.

A megbízhatósági nyilatkozathoz kapcsolódó ellenőrzések

A megbízhatósági nyilatkozat az Unió beszámolójának megbízhatóságára és a mögöttes tranzakciók szabályszerűségére irányuló éves pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzésünk eredménye. Az ellenőrzés megállapításait, következtetéseit és az ellenőri véleményeket éves jelentéseinkben tesszük közzé. Az ellenőrzés magában foglalja a végrehajtott tranzakciók statisztikailag reprezentatív mintájának tesztelését, valamint a felügyeleti és kontrollrendszerek értékelését, amely alapján megállapítható, hogy a bevételek és kifizetések kiszámítása helyes volt-e és azok összhangban állnak-e a jogi és szabályozási kerettel. Részletes vizsgálatot végzünk valamennyi kiadási programra és tagállamra nézve, majd ennek nyomán elvégezzük az uniós költségvetés különböző területeinek külön értékelését. Következtetéseink alátámasztásához más ellenőrök munkáját is felhasználjuk.

Teljesítmény-ellenőrzések

Teljesítmény-ellenőrzéseink az uniós bevételek és kiadások minőségére irányulnak, amelyek során azt vizsgáljuk, hogy alkalmazták-e a gondos pénzgazdálkodás elveit. Ezen ellenőrzéseink kiterjednek az uniós pénzeszközök kezelésével foglalkozó szervek és intézmények által végrehajtott programok, műveletek, irányítási rendszerek és eljárások vizsgálatára, és céljuk annak megállapítása, hogy e forrásokat gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen használták-e fel. Teljesítmény-ellenőrzéseink a témák széles körét ölelik fel, amelyek főként a növekedéshez és munkahelyteremtéshez, az európai hozzáadott értékhez, a közpénzgazdálkodáshoz, a környezetvédelemhez és az éghajlatpolitikához kapcsolódó kérdésekre összpontosítanak. Teljesítmény-ellenőrzéseink eredményét különjelentésekben tesszük közzé és az ezekben megfogalmazott megállapításokat éves teljesítményjelentésben foglaljuk össze.

A teljesítményre irányuló ellenőrzések során a közszféra beavatkozási folyamatának különféle vetületeit értékeljük. Ezek a vetületek többek között a következők: inputok (a program végrehajtásához szükséges pénzügyi, emberi, anyagi, szervezeti és szabályozási erőforrások), outputok (a program által létrehozandó tárgyi eredmények), eredmények (a program azonnali hatásai a közvetlen címzettekre, illetve kedvezményezettekre) és hatások (az uniós intézkedésnek köszönhető, hosszú távú társadalmi változások).

Standardok

 

Ellenőrzéseit a Számvevőszék a Legfőbb Ellenőrző Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) által kibocsátottISSAI nemzetközi ellenőrzési standardoknak megfelelően végzi. Jelenleg mi töltjük be az említett standardok kidolgozásában vezető szerepet betöltő INTOSAI Szakmai Standardokkal Foglalkozó Bizottságának elnöki tisztségét.

AWARE: módszertan és útmutatás

AWARE 

Ellenőrzési koncepciónkról további részletek találhatóak az AWARE (Accessible Web-based Audit Resource for the ECA [a Számvevőszék Hozzáférhető Webalapú Ellenőrzési Forrása]) elnevezésű módszertani és útmutató platformunkon. Az AWARE valamennyi ellenőrzési forrásunkat egyetlen, könnyen hozzáférhető eszközben egyesíti, amely gyakorlati segítséget nyújt az ellenőröknek mindennapi munkájuk során.

Az AWARE lefekteti a tevékenységünk során követendő elveket, útmutatást nyújt gyakorlati alkalmazásukhoz, hogy a várt minőségben valósulhasson meg az output. Útmutatással szolgál mind pénzügyi, szabályszerűségi és teljesítmény-ellenőrzéseinkhez, mind áttekintéseinkhez és véleményeinkhez.

Az AWARE szerkezeti felépítéséről a platformon található bővebb információ.

Az uniós költségvetés terhére elkövetett csalások elleni küzdelem segítése

 

Az Unióban a csalások elleni küzdelemért és az Unió pénzügyi érdekeinek védelméért az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) felelős. 43–2017. sz. határozatával (amely az OLAF-fal folytatott együttműködésre vonatkozó rendelkezéseket fekteti le) összhangban a Számvevőszék minden olyan esetben értesíti az OLAF-ot, amikor az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalás, korrupció vagy más jogellenes tevékenység gyanúja merül fel. Potenciális csalási eseteket ellenőrzési munkánk során vagy harmadik féltől kapott információk alapján is feltárunk.

 

Az Európai Ügyészség (EPPO) az Európai Unió új független ügyészsége: feladata az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozás és vádhatósági eljárás lefolytatása, valamint az elkövetők bíróság elé állítása. Az Európai Számvevőszék Európai Ügyészséggel kötött munkamegállapodása 2021. szeptember 3-án lépett hatályba. A megállapodás felvázolja a két fél közötti, az uniós költségvetés védelmét célzó együttműködésen alapuló kapcsolat kialakításának és fenntartásának strukturált keretét, és teljes mértékben szem előtt tartja mindkét intézmény megbízatását.

Kapcsolódó hivatkozások