Yes
No

Europejski Trybunał Obrachunkowy jako pracodawca stosuje politykę równych szans. Zasada równych szans jest zapisana w aktach prawnych leżących u podstaw prac UE, a w szczególności w art. 1d regulaminu pracowniczego, w którym zakazuje się wszelkich przejawów dyskryminacji (ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne i inne, przynależność do mniejszości narodowej, status majątkowy, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną). Dyskryminacji wszelkiego rodzaju zabraniają też wytyczne Trybunału w zakresie etyki.

W Trybunale obowiązuje polityka różnorodności i włączenia społecznego, której celem jest stworzenie środowiska pracy sprzyjającego różnorodności oraz kultury opartej na włączeniu społecznym, pozwalających każdemu poczuć się docenionym i zdolnym do pełnego rozwinięcia swojego potencjału.

Niniejsza polityka w zakresie różnorodności i włączenia społecznego stanowi jeden z istotnych celów strategicznych Trybunału. Opiera się ona na rezultatach osiągniętych w ramach wcześniejszych planów działania i ma na celu stworzenie bardziej zróżnicowanego, elastycznego, a równocześnie sprawiedliwszego miejsca pracy, w którym każdy człowiek znajduje najlepsze dla siebie możliwości rozwoju posiadanych talentów. W osiągnięciu tego celu kluczową rolę odgrywają liderzy. Dzięki naszemu zaangażowaniu możemy stać się przykładem dla całej organizacji. Nasze zadanie polega zatem na ukazaniu wszystkim korzyści wynikających ze stworzenia kultury pracy sprzyjającej różnorodności i włączeniu społecznemu.

Zacharias Kolias, Sekretarz Generalny, Europejski Trybunał Obrachunkowy

Transkrypcja wideo

Różnorodność i włączenie społeczne w Europejskim Trybunale Obrachunkowym

6 głównych podmiotów w Trybunale: Urzędnik ds. różnorodności i włączenia społecznego, Sekretarz Generalny, dział kadr, Wspólny Komitet ds. Równych Szans (COPEC), grupy robocze, zespół ds. szkoleń zawodowych

10 priorytetów: MOBILIZACJA, INFORMOWANIE I ZAANGAŻOWANIE, PRZYCIĄGANIE POTENCJALNYCH PRACOWNIKÓW, INTEGRACJA, AWANSE, ADAPTACJA, STWARZANIE MOŻLIWOŚCI, OCHRONA, ZACHĘCANIE, WYNIKI.

MOBILIZACJA – Promowanie różnorodności i włączenia społecznego wśród kadry zarządzającej

 • WIĘKSZE ZAANGAŻOWANIE,
 • OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA,
 • OCENA RÓŻNORODNOŚCI I WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMOWANIE i ZAANGAŻOWANIE – Promowanie różnorodności i włączenia społecznego wśród całego personelu

 • KOMUNIKACJA I SZKOLENIA,
 • PODNOSZENIE POZIOMU WIEDZY,
 • GRUPY ROBOCZE DS. RÓŻNORODNOŚCI I WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO

PRZYCIĄGANIE POTENCJALNYCH PRACOWNIKÓW – Zapewnienie równych szans i zwiększenie poziomu różnorodności i włączenia społecznego w procesie rekrutacji

 • ZRÓŻNICOWANE GRONO KANDYDATÓW,
 • INKLUZYWNE I ZRÓŻNICOWANE KOMISJE REKRUTACYJNE,
 • UDOSTĘPNIANIE/PUBLIKOWANIE STATYSTYK

INTEGRACJA – Uwzględnienie problematyki równych szans oraz różnorodności i włączenia społecznego w ramach zarządzania wynikami, oceny, certyfikacji i awansów

 • URLOP RODZICIELSKI DLA MĘŻCZYZN,
 • COACHING,
 • BRAK STRONNICZOŚCI W PROCEDURZE PRZYZNAWANIA AWANSÓW

AWANSE – Promowanie równości płci przy wyborze koordynatorów zadań

 • PUBLIKOWANIE CO PÓŁ ROKU INFORMACJI O PROPORCJI K/M WŚRÓD KOORDYNATORÓW ZADAŃ,
 • ZACHĘCANIE,
 • DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ

ADAPTACJA – Zwiększanie elastyczności w pracy

 • DOBROSTAN,
 • RÓWNOWAGA MIĘDZY PRACĄ A ŻYCIEM PRYWATNYM,
 • TELEPRACA

STWARZANIE MOŻLIWOŚCI – Stworzenie włączającego środowiska pracy dla pracowników z niepełnosprawnościami

 • TYDZIEŃ WIEDZY O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIACH,
 • DOSTĘPNOŚĆ,
 • DZIAŁANIA POZYTYWNE

OCHRONA – Rozpoznanie i zrozumienie problemu starzenia się pracowników Trybunału i podjęcie odpowiednich działań

 • AKTYWNI SENIORZY,
 • UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE,
 • WYMIANA MIĘDZYPOKOLENIOWA

ZACHĘCANIE – Zachęcanie kobiet do starania się o stanowiska kierownicze

 • WYWIADY I COACHING,
 • WZMOCNIENIE POZYCJI KOBIET,
 • PROGRAM ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI PRZYWÓDCZYCH

WYNIKI – Ocena postępów w zakresie różnorodności i włączenia społecznego

 • ANKIETY I STATYSTYKI,
 • ROCZNE SPRAWOZDANIE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI I WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO,
 • WSKAŹNIKI WYKONANIA
Opcja zwiń/rozwiń przeznaczona wyłącznie dla użytkowników widzących (całość tekstu jest już dostępna dla czytnika ekranu)
 
​​

 ​
Europejski Trybunał Obrachunkowy – członek stowarzyszenia International Dual Career Network (IDCN) w Luksemburgu IDCN

Europejski Trybunał Obrachunkowy rozumie, jak ważne jest wsparcie pracowników Trybunału rozpoczynających karierę zawodową w Luksemburgu. Dokłada on ponadto wszelkich starań, aby wsparciem tym objąć również ich partnerów i współmałżonków. Trybunał dąży do zapewnienia wszystkim pozytywnej i budującej atmosfery, tak by integracja w nowym miejscu pracy przebiegała bez przeszkód.

W związku z tym Europejski Trybunał Obrachunkowy został członkiem luksemburskiego oddziału International Dual Career Network (IDCN)(opens in new window), organizacji o zasięgu międzynarodowym, skupiającej się na wspieraniu rozwoju zawodowego oraz dobrostanu partnerów i współmałżonków pracowników Trybunału.

IDCN oferuje szeroki wachlarz usług, od informacji dotyczących lokalnego rynku pracy, przez pomoc przy redagowaniu CV oraz organizację imprez służących budowaniu kontaktów, aż po dostęp do lokalnych sieci biznesowych za pośrednictwem innych członków organizacji. Dołączyć do IDCN mogą wszyscy partnerzy i współmałżonkowie pracowników Trybunału mieszkający w Luksemburgu, rejestrując się na stronie internetowej stowarzyszenia.