No
No

Europejski Trybunał Obrachunkowy jest zewnętrznym kontrolerem UE.

W skład kolegium Trybunału wchodzi po jednym członku z każdego państwa członkowskiego. Wspomaga ich około 900 pracowników ze wszystkich krajów UE.

Misja Trybunału

Trybunał ocenia działania UE pod kątem oszczędności, skuteczności i efektywności, a także legalności i prawidłowości, przeprowadzając w tym celu niezależne, profesjonalne prace kontrolne o istotnym oddziaływaniu. W ten sposób zmierza do zapewnienia większej rozliczalności i przejrzystości oraz sprawniejszego zarządzania finansami, przyczyniając się jednocześnie do zwiększenia zaufania obywateli i skutecznie reagując na obecne i przyszłe wyzwania stojące przed UE.

Wizja Trybunału

Trybunał dąży do tego, by odgrywać wiodącą rolę w dziedzinie kontroli publicznej i by wnosić wkład na rzecz bardziej odpornej i zrównoważonej Unii Europejskiej, stojącej na straży wartości demokratycznych stanowiących jej fundament.

W swojej pracy Trybunał kieruje się następującymi wartościami:

 • Niezależność

  Trybunał wykonuje swoje obowiązki niezależnie od jakiegokolwiek wpływu, który mógłby zagrażać rzetelności jego osądu zawodowego lub mógłby zostać za taki uznany.

 • Uczciwość

  Trybunał postępuje w sposób uczciwy, godny zaufania i działa wyłącznie w interesie publicznym UE. Dąży do tego, by dawać dobry przykład zarówno w ramach wykonywanych prac, jak i metod zarządzania instytucją.

 • Obiektywizm

  Trybunał jest bezstronny i obiektywny, a wnioski z kontroli formułuje w oparciu o wystarczające, stosowne i wiarygodne dowody.

 • Przejrzystość

  Trybunał przedstawia swoje ustalenia w jasno sformułowanych, kompleksowych i łatwo dostępnych sprawozdaniach publikowanych we wszystkich językach UE, z poszanowaniem wymogów poufności i ochrony danych osobowych.

 • Profesjonalizm

  Zgodnie z międzynarodowymi standardami kontroli Trybunał dba o to, by pozyskiwać, rozwijać i utrzymywać wiedzę, kompetencje i umiejętności na najwyższym poziomie zarówno w dziedzinie kontroli publicznej, jak i w zakresie zarządzania finansami i polityką UE.