Yes
No

​Cele ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju w kontekście unijnym

Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 została przyjęta przez ONZ w 2015 r. Fundament Agendy stanowi 17 celów zrównoważonego rozwoju(opens in new window) , na które składa się 169 zadań mierzonych przez 232 wskaźniki. Celem Agendy jest osiągnięcie do 2030 r. zrównoważonego rozwoju na całym świecie w wymiarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym.

Cele zrównoważonego rozwoju

UE przyjęła około 100 wskaźników związanych z celami zrównoważonego rozwoju. Wskaźniki te odpowiadają w dużej mierze światowym wskaźnikom ONZ, choć nie są identyczne. Dzięki przyjęciu własnych wskaźników UE może uwzględnić kwestie szczególnie istotne w kontekście europejskim. Komisja Europejska od 2017 r. monitoruje postępy w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju i publikuje coroczne sprawozdanie z monitorowania realizacji celów zrównoważonego rozwoju(opens in new window).

Cele zrównoważonego rozwoju a najwyższe organy kontroli

Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI) ustanowiła w planie strategicznym na lata 2023–2028(opens in new window) pięć kluczowych priorytetów. Jednym z nich jest włączenie się w realizację Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

Najwyższe organy kontroli (NOK) mogą wnieść cenny wkład w realizację Agendy za sprawą przeprowadzanych przez siebie kontroli. Mają możliwość – w zgodzie z posiadanymi uprawnieniami i własnymi priorytetami – monitorować wdrażanie, sprawdzać postępy i wskazywać usprawnienia we wszystkich obszarach, których dotyczą cele zrównoważonego rozwoju.

Jako aktywny członek społeczności INTOSAI Europejski Trybunał Obrachunkowy dąży do tego, by odgrywać wiodącą rolę w dziedzinie kontroli publicznej. Pragnie włączać się w działania na rzecz bardziej odpornej i zrównoważonej Unii Europejskiej, stojącej na straży wartości stanowiących jej fundament.

Europejski Trybunał Obrachunkowy nie przeprowadził wprawdzie kontroli, która byłaby szczególnie ukierunkowana na realizację celów zrównoważonego rozwoju, ale opublikował liczne sprawozdania na tematy odnoszące się do tych celów. Sprawozdania te dotyczą szerokiego zakresu unijnych polityk i programów (zob. poniżej). Są one wymienione w publikowanym przez Trybunał rocznym sprawozdaniu dotyczącym zrównoważonego rozwoju.