No
No

Rozporządzenie finansowe jest podstawowym aktem, w którym określono zasady i procedury w zakresie sporządzania i wykonania budżetu UE oraz kontrolowania finansów unijnych.

Budżet Trybunału

Trybunał jest finansowany z budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Budżet Trybunału stanowi niecałą 0,1% wydatków UE ogółem oraz 1,5% łącznych wydatków administracyjnych.

Informacje na temat budżetu Trybunału i jego wykonania przedstawiane są w sprawozdaniach z działalności Trybunału.

Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta na temat sprawozdań finansowych Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Sprawozdania finansowe Trybunału są sporządzane przez księgowego Trybunału i rokrocznie kontrolowane przez niezależnego biegłego rewidenta.

Skontrolowane roczne sprawozdania finansowe wraz ze sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta przekazywane są Komisji Europejskiej na potrzeby konsolidacji, a także Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie.

Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami

W sprawozdaniu tym Trybunał w skrócie omawia wykonanie swojego budżetu oraz wyjaśnia kwestie, które miały istotne znaczenie dla jego działań. Jest ono przedkładane Komisji Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Sprawozdanie delegowanego urzędnika zatwierdzającego

Sprawozdanie to zawiera informacje na temat sposobu zarządzania przez Trybunał jego zasobami, a także na temat efektywności i skuteczności systemów kontroli wewnętrznej. Przedstawiono w nim rozliczalność z zarządzania instytucją zarówno wewnątrz Trybunału, jak i na zewnątrz, względem władz budżetowych.

Sekretarz Generalny corocznie składa sprawozdanie zgodnie z art. 74 ust. 9 rozporządzenia finansowego. Jest ono przesyłane Komisji Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w ramach corocznej procedury udzielania absolutorium.

Sprawozdawczość Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w zakresie zrównoważonego rozwoju

Sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju polega na pomiarze wyników osiąganych przez instytucję, na informowaniu o tych wynikach i ponoszeniu za nie odpowiedzialności przed zainteresowanymi stronami wewnątrz i na zewnątrz organizacji, przy jednoczesnym dążeniu do osiągnięcia celu w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Trybunał przywiązuje dużą wagę do tego, by być instytucją o zrównoważonym charakterze. Od kilku lat podejmuje coraz więcej działań mających na celu zminimalizowanie jego oddziaływania na środowisko naturalne. Zrównoważony rozwój to jednak nie tylko dbałość o środowisko. Ma on też wymiar gospodarczy i etyczny, wiąże się z zarządzaniem, przestrzeganiem przepisów, a przede wszystkim – z ludźmi.

W swoim sprawozdaniu Trybunał przedstawił środowiskowe, gospodarcze i społeczne skutki swoich działań.

Służba Audytu Wewnętrznego

Służba Audytu Wewnętrznego Trybunału została utworzona w 2002 r. w wyniku reformy administracyjnej i w związku z nowym rozporządzeniem finansowym nr 1605/2002, które wprowadziło zasadę „należytego zarządzania finansami”.

Warunki powołania audytora wewnętrznego oraz jego rola zostały opisane w art. 117–122 rozporządzenia finansowego 2018/1046. 

Służba Audytu Wewnętrznego przeprowadza audyty obejmujące wszystkie działania i służby Trybunału w sposób całkowicie niezależny. Ma ona pełne i nieograniczone prawo dostępu do wszystkich informacji potrzebnych do wykonywania swoich zadań.

Co roku Trybunał przesyła Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie zawierające zestawienie informacji na temat liczby i rodzajów przeprowadzonych audytów wewnętrznych, przedstawionych zaleceń i działań podjętych na ich podstawie.

Komitet Audytu Wewnętrznego

Trybunał ustanowił także komitet, który odpowiada za kwestie audytu wewnętrznego. Komitet składa się z członków Trybunału i jednej osoby spoza tej instytucji.

Obecnie w skład Komitetu Audytu Wewnętrznego wchodzą:

Marek OPIOŁA

członek Trybunału

François-Roger CAZALA

członek Trybunału

Katarína KASZASOVÁ

członek Trybunału

Paul KOECHLIN

ekspert zewnętrzny

Przydatne linki