Yes
Yes

​Trybunał publikuje wyniki swoich prac w formie różnego rodzaju sprawozdań z kontroli.

 

Sprawozdanie roczne przedstawia wyniki kontroli finansowych i kontroli zgodności dotyczących budżetu Unii Europejskiej. W sprawozdaniu tym zawarte jest wydawane przez Trybunał poświadczenie wiarygodności, na podstawie którego Parlament Europejski podejmuje decyzję o zatwierdzeniu wykonania budżetu UE (procedura udzielania absolutorium) za dany rok.

 

Specjalne sprawozdania roczne przedstawiają wyniki dorocznych kontroli finansowych agencji UE, organów zdecentralizowanych i wspólnych przedsięwzięć.

Co roku Trybunał przeprowadza też szereg kontroli wykonania zadań i kontroli zgodności dotyczących konkretnych obszarów wydatków i polityki unijnej. Wyniki tych kontroli publikowane są w sprawozdaniach specjalnych.

 

Trybunał publikuje też od czasu do czasu przeglądy i opinie.

W przeglądach zawarte są opisy i analizy aktualnych zagadnień dotyczących polityki UE.

 

Pozostałe instytucje unijne mogą zwrócić się do Trybunału o ocenę nowych lub zaktualizowanych przepisów unijnych, mających istotny wpływ na zarządzanie finansami UE. W takich przypadkach po przeprowadzeniu oceny Trybunał przedstawia jej wyniki w opinii.

Trybunał publikuje wszystkie sprawozdania, opinie i przeglądy na swojej stronie internetowej we wszystkich językach urzędowych UE.

Wprowadzenia do kontroli zawierają informacje na temat zbliżających się zadań kontrolnych. Mają one stanowić źródło informacji dla osób zainteresowanych obszarami polityki lub programami będącymi przedmiotem kontroli.