No
No
 

Curtea de Conturi Europeană este un organ colegial compus di​n 27 de membri, câte unul din fiecare stat membru.

Membrii Curții și personalul său din serviciile de audit sunt repartizați în cinci camere de audit.

Camerele de audit, conduse de câte un decan ales, adoptă rapoarte speciale, documente de analiză, rapoarte anuale specifice și avize. Acestea elaborează de asemenea raportul anual privind bugetul UE și raportul anual privind fondurile europene de dezvoltare, în vederea adoptării lor de către plenul Curții.

Curtea se reunește în colegiul complet de 27 de membri de aproximativ două ori pe lună.

De asemenea, Curtea dispune de mai multe comitete, care iau decizii cu privire la activitatea și la organizarea sa. Comitetul pentru controlul calității auditului este format din membrul responsabil de controlul calității auditului, care și prezidează comitetul, și din câte un membru din fiecare cameră. Acest comitet ia decizii cu privire la politicile, standardele și metodologia de audit ale Curții.

Comitetul administrativ este format din președintele Curții, din decanii camerelor, din membrul responsabil de relațiile instituționale și din membrul responsabil de controlul calității auditului. Acest comitet ia decizii cu privire la chestiuni administrative, la strategie, la programul de activitate și la comunicare.

Președintele

Curtea Europeană de Conturi este condusă de un președinte. Acesta este ales de colegiu, din rândul membrilor Curții, pentru a servi drept primus inter pares, pentru un mandat reînnoibil de trei ani. Președintele prezidează reuniunile Curții, se asigură că instituția și activitățile acesteia sunt bine gestionate și reprezintă Curtea în relațiile externe, în special în relațiile cu autoritatea de descărcare de gestiune.

Membrii

Fiecare țară din UE nominalizează un candidat pentru a servi ca membru al Curții de Conturi Europene. Membrii sunt apoi numiți de Consiliu, după consultarea Parlamentului European, pentru un mandat reînnoibil de șase ani. Ei se angajează printr-o declarație solemnă să își exercite îndatoririle în deplină independență și în interesul general al Uniunii Europene.

Fiecare membru este repartizat într-una dintre cele cinci camere de audit. Membrii sunt responsabili de conducerea auditurilor și de trecerea rapoartelor prin procedura de adoptare la nivel de cameră sau la nivelul Curții. Odată raportul adoptat, membrul responsabil îl prezintă părților instituționale interesate, cum ar fi Parlamentul European și Consiliul, precum și mass-mediei.

În calitate de organ de decizie suprem al Curții, colegiul de 27 de membri are de asemenea competența de a lua decizii cu privire la chestiuni strategice și administrative de ordin mai larg.

Secretarul general

Secretarul general este funcționarul public cu cel mai înalt grad în instituție și este numit în această funcție de Curte, pentru un mandat reînnoibil de șase ani. Secretarul general se ocupă de gestionarea personalului și de administrarea instituției.

De asemenea, acesta este responsabil de secretariatul Curții, serviciu care gestionează evidențele și procedurile interne ale instituției. Responsabilul cu protecția datelor și responsabilul cu securitatea informațiilor fac de asemenea parte din Secretariatul general.

Personalul Curții

Efectivul de personal al Curții numără aproximativ 900 de persoane. Majoritatea sunt auditori, dar numeroși alți angajați lucrează în domeniul traducerilor sau se ocupă de administrarea generală.

Personalul de audit dispune de o formare și o experiență profesională variată, atât în sectorul public, cât și în cel privat, inclusiv în contabilitate, audit intern și extern, drept sau economie. Traducătorii noștri asigură faptul că cetățenii UE pot citi publicațiile Curții în orice limbă oficială a UE.

Angajații Curții provin din toate statele membre ale UE. În calitate de funcționari publici ai UE, aceștia intră sub incidența Statutului funcționarilor Uniunii Europene. Personalul este format din proporții aproape egale de bărbați și de femei.

Curtea de Conturi Europeană se poate mândri cu faptul că a știut întotdeauna să se înconjoare, încă din , de un efectiv de personal dedicat, profesionist și experimentat, a cărui misiune constă în protejarea intereselor financiare ale cetățenilor UE.