Yes
No 

 

Special report 21/2023: The Spotlight Initiative to end violence against women and girls
Raportul special 22/2023: Energia din surse regenerabile offshore în UE
Special report 22/2023: Offshore renewable energy in the EU
Raportul special 21/2023: Inițiativa Spotlight pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și a fetelor
ASPIRE programme
Special report 19/2023: EU efforts for sustainable soil management
Raportul special 19/2023: Eforturile UE pentru o gestionare durabilă a solului
Documentul de analiză 04/2023: Digitalizarea gestionării fondurilor UE
Review 04/2023: Digitalising the management of EU funds
Guide to our methodology
Ghid metodologic al Curții de conturi europene
Special report 17/2023: Circular economy
Raportul special 17/2023: Economia circulară
Financial year 2022 - Report of the authorising officer by delegation (pursuant to Article 74(9) of the Financial Regulation)
Exercițiul financiar 2022 - Raportul ordonatorului de credite delegat [în temeiul articolului 74 alineatul (9) din Regulamentul financiar]
Special report 18/2023: EU climate and energy targets
Raportul special 18/2023: Obiectivele UE în materie de energie și de climă
Special report 15/2023: The EU’s industrial policy on batteries
Raportul special 15/2023: Politica industrială a UE privind bateriile
Special report 16/2023: NGEU debt management at the Commission
Raportul special 16/2023: Administrarea datoriei NGEU la nivelul Comisiei
Special report 14/2023: Programming the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument – Global Europe
Raportul special 14/2023: Programarea Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională – „Europa globală”
ECA sustainability report 2022
Special report 12/2023: EU supervision of banks’ credit risk
Raportul special 12/2023: Supravegherea în UE a riscului de credit al băncilor – BCE și-a intensificat eforturile, dar trebuie să se facă mai mult pentru a avea o mai bună garanție că riscul de credit este gestionat și acoperit în mod corespunzător
Special report 13/2023: Authorised Economic Operators – Solid customs programme with untapped potential and uneven implementation
Raportul special 13/2023: Operatorii economici autorizați
Our activities in 2022 – Annual activity report of the European Court of Auditors
Activitățile Curții în 2022 – Raportul anual de activitate al Curții de Conturi Europene
Special report 10/2023: The Preparatory action on defence research – Some lessons learned, but value as a testbed for increasing EU defence spending reduced due to time constraints and limited results
Raportul special 10/2023: Acțiunea pregătitoare privind cercetarea în materie de apărare – Au fost trase o serie de învățăminte, însă valoarea ca teren de testare pentru creșterea cheltuielilor UE pentru apărare a fost redusă, din cauza constrângerilor de
Raportul special 11/2023: Sprijinul acordat de UE pentru digitalizarea școlilor
Special report 11/2023: EU support for the digitalisation of schools
Special report 09/2023: Securing agricultural product supply chains during COVID-19
Raportul special 09/2023: Securizarea lanțurilor de aprovizionare cu produse agricole pe perioada pandemiei de COVID-19
Documentul de analiză 03/2023: Transportul animalelor vii în UE: provocări și oportunități
Review 03/2023: Transport of live animals in the EU: challenges and opportunities
ECA Journal N° 1/2023 – Is the EU’s energy transition getting into gear?
Special report 08/2023: Intermodal freight transport: EU still far from getting freight off the road
Raportul special 08/2023: Transportul intermodal de marfă: UE este încă departe de a reduce ponderea mărfurilor transportate pe șosele
Audit preview 02/2023: Artificial intelligence in the EU
Special report 06/2023: Conflict of interest in EU cohesion and agricultural spending
Raportul special 06/2023: Conflictul de interese în cadrul cheltuielilor UE din domeniul coeziunii și al agriculturii
Special report 07/2023: Design of the Commission’s control system for the RRF
Raportul special 07/2023: Proiectarea sistemului de control al Comisiei pentru MRR
Special report 05/2023: The EU’s financial landscape – A patchwork construction requiring further simplification and accountability
Raportul special 05/2023: Peisajul financiar al UE – O construcție eterogenă care necesită progrese în materie de simplificare și de răspundere de gestiune
Special report 04/2023: The Global Climate Change Alliance(+) – Achievements fell short of ambitions
Raportul special 04/2023: Alianța mondială împotriva schimbărilor climatice plus – Realizările nu s-au ridicat la înălțimea ambițiilor