No
No

UE își îndeplinește obiectivele punând în aplicare diverse politici, pe care le finanțează prin intermediul bugetului său. Activitatea Curții de Conturi Europene implică auditarea bugetului respectiv și a politicilor pe care le sprijină acesta.

În ce scopuri sunt utilizați banii?

În perioada cadrului financiar multianual (CFM) 2021 - 2027, UE va cheltui mult mai mult decât în perioada de programare anterioară, 2014 2020. În perioada aferentă cadrului actual, UE va avea posibilitatea de a cheltui 1,8 mii de miliarde de euro (exprimate în prețurile din 2018). Această sumă include până la 750 de miliarde de euro pentru instrumentul de redresare, și anume inițiativa Next Generation EU, ca răspuns al UE la criza provocată de pandemia de COVID-19, precum și 1,1 mii de miliarde de euro care corespund revizuirii CFM pentru perioada 2021 - 2027. Cele 27 de state membre au convenit, de asemenea, să finanțeze parțial acest program de redresare prin emiterea de datorie publică. Aceste decizii marchează o veritabilă transformare istorică a finanțelor UE.

Next generation EU
© Uniunea European​ă

Cheltuielile anuale ale UE în cadrul CFM reprezintă echivalentul a aproximativ 1 % din venitul național brut (VNB) al UE. Cu titlu de comparație, cheltuielile publice interne din cele 27 de state membre ale UE reprezintă aproximativ 50 % din VNB.

Cum funcționează cheltuielile UE? O dată la șapte ani, Consiliul Uniunii Europene adoptă, cu aprobarea Parlamentului European, un plan global de cheltuieli (CFM) care reglementează cheltuielile din toate domeniile de politică ale UE pentru următoarea perioadă de șapte ani. În fiecare an, Comisia propune un buget anual al UE. Sumele pe care le propune în fiecare domeniu de politică trebuie să se încadreze în plafonul stabilit pentru anul respectiv în CFM.

Pentru perioada 2021 - 2027, CFM prevede plăți în valoare totală de 1 074 de miliarde de euro (la prețurile din 2018), ceea ce înseamnă aproximativ 153 de miliarde de euro pe an. Cheltuielile sunt efectuate în cadrul următoarelor rubrici (pentru mai multe informații, faceți clic aici).

  1. Piața unică, inovare și sectorul digital
  2. Coeziune, reziliență și valori
  3. Resurse naturale și mediu
  4. Migrație și gestionarea frontierelor
  5. Securitate și apărare
  6. Vecinătate și întreaga lume
  7. Administrația publică europeană

Rubricile care vor beneficia de ponderile cele mai mari din cheltuielile din bugetul UE aferent CFM 2021 - 2027 sunt: Coeziune, reziliență și valori (35 % din sumele înscrise în buget), Resurse naturale și mediu (33 %) și Piața unică, inovare și sectorul digital (12 %).

Instrumentul NGEU vine în completarea CFM 2021 - 2027 și consolidează cheltuielile, canalizându-le prin instrumente bugetare ale UE noi sau deja existente, cu o sumă suplimentară de până la 750 de miliarde de euro (la prețurile din 2018, sub formă de împrumuturi și de sprijin nerambursabil). Mecanismul de redresare și reziliență (MRR) este componenta centrală a NGEU și va pune la dispoziție 672,5 miliarde de euro sub formă de împrumuturi și de granturi pentru a sprijini reformele și investițiile întreprinse de țările din UE. Modelul de cheltuire a fondurilor urmat de MRR va fi diferit de cel al altor instrumente. În loc să le fie rambursate costurile suportate, statele membre primesc fonduri pe baza jaloanelor și a țintelor îndeplinite în punerea în aplicare a reformelor și a investițiilor. În cazul a cinci programe (dezvoltare rurală, Fondul pentru o tranziție justă, InvestEU, RescEU, Orizont Europa), finanțarea din partea NGEU vine în completarea finanțării alocate din CFM 2021 - 2027, în timp ce un program (REACT EU) constituie o inițiativă complet nouă.

De unde provin banii?

Statele membre au decis ca veniturile pe care le primesc dintr-o serie de surse să fie trimise automat către UE. Veniturile provenite din aceste surse sunt cunoscute sub denumirea de „resurse proprii”. Veniturile aferente resurselor proprii provin în principal din taxele vamale colectate la frontierele externe ale UE, din contribuțiile vărsate de fiecare stat membru pe baza VNB-ului acestuia și din veniturile naționale din TVA. Spre deosebire de CFM-ul standard, finanțarea aferentă NGEU este asigurată prin fonduri împrumutate de Comisie pe piețele de capital în numele UE. Pentru a acoperi o parte din rambursările pe care trebuie să le efectueze UE în legătură cu NGEU, sunt avute în vedere o serie de resurse proprii noi.

Cine gestionează banii?

Responsabilitatea de ansamblu pentru execuția bugetului anual al UE revine Comisiei Europene. Majoritatea programelor de cheltuieli sunt însă gestionate în comun cu guvernele naționale, astfel încât responsabilitatea pentru acestea este partajată între guvernele naționale și Comisie. Comisia Europeană execută MRR în gestiune directă, statele membre având calitatea de beneficiari. Fondurile sunt debursate direct statelor membre, pe baza progreselor înregistrate în punerea în aplicare a planurilor lor naționale de redresare și reziliență, care sunt evaluate de Comisie și apoi aprobate de Consiliul Uniunii Europene.

Cine supraveghează modul în care UE își gestionează banii?

European Parliament
Parlamentul European - © Uniunea European​ă
Credit fotografie: EP/Genevieve ENGEL

Parlamentul European îi reprezintă pe cetățenii UE. Un aspect al misiunii acestuia constă în a se asigura în fiecare an că Comisia a gestionat în mod corect fondurile UE de care este responsabilă. În acest scop, Parlamentul European examinează îndeaproape execuția bugetului, pe baza conturilor anuale întocmite de Comisie. Dacă apreciază că conturile sunt exacte și că fondurile au fost cheltuite în mod corespunzător, Parlamentul le aprobă în mod oficial, acest proces fiind cunoscut sub numele de „acordare a descărcării de gestiune”. Aici intervine Curtea: aceasta exprimă, în raportul său anual, o opinie de audit cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale UE și la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente. Parlamentul European ia în considerare opinia de audit a Curții atunci când decide dacă aprobă sau nu conturile UE în numele cetățenilor UE.

Ce bani auditează Curtea?

În cadrul activității desfășurate în vederea declarației de asigurare, Curtea auditează în fiecare an veniturile și cheltuielile aferente bugetului UE. Ea formulează o opinie cu privire la fiabilitatea conturilor anuale și la conformitatea operațiunilor subiacente cu normele. Rezultatele acestei activități sunt publicate în raportul său anual și în rapoartele sale anuale specifice.

În cazul cheltuielilor aferente MRR, Curtea exprimă o opinie separată cu privire la regularitatea acestora.

Curtea efectuează și alte audituri (auditând în principal performanța, altfel spus, urmărind să vadă dacă banii sunt judicios cheltuiți: în mod economic, eficient și eficace), ce vizează domenii specifice de cheltuieli și de politică pe care le sprijină UE sau anumite subiecte bugetare și legate de gestiune și ale căror rezultate sunt publicate în rapoarte speciale.

Linkuri utile