No
No
 

Curtea de Conturi Europeană își desfășoară activitățile de audit în conformitate cu standardele internaționale de audit și cu codurile etice internaționale, pe care le aplică în contextul specific al UE. Aceste standarde contribuie la asigurarea calității și a profesionalismului în cadrul activității Curții, precum și la eficiența sa. Curtea contribuie, de asemenea, la elaborarea standardelor în cadrul activităților sale de cooperare internațională.

Auditurile efectuate în contextul declarației de asigurare

Declarația de asigurare este exercițiul anual de audit financiar și de conformitate desfășurat de Curte cu privire la fiabilitatea conturilor UE și la regularitatea operațiunilor subiacente acestora. Curtea publică în rapoartele sale anuale constatările și concluziile rezultate, precum și opiniile de audit aferente. Auditul include testarea unui eșantion de operațiuni reprezentativ din punct de vedere statistic, precum și evaluarea unor sisteme de supraveghere și de control cu scopul de a se stabili dacă veniturile și plățile sunt corect calculate și sunt conforme cu cadrul legal și de reglementare. Testele detaliate efectuate acoperă toate programele de cheltuieli și toate statele membre și sunt utilizate pentru a formula aprecieri specifice cu privire la diferitele domenii ale bugetului UE. De asemenea, Curtea utilizează și activitățile altor auditori ca probe în sprijinul concluziilor sale.

Auditurile performanței

În cadrul auditurilor performanței, Curtea examinează calitatea veniturilor sau a cheltuielilor UE și urmărește să stabilească dacă au fost aplicate principiile bunei gestiuni financiare. Aceste audituri implică examinarea programelor, a operațiunilor și a sistemelor și procedurilor de gestiune aplicate de organismele și instituțiile care gestionează fonduri UE și urmăresc să evalueze dacă acestea respectă principiile economicității, eficienței și eficacității atunci când utilizează aceste resurse. Auditurile performanței efectuate de Curte acoperă o gamă largă de subiecte, axându-se în special pe aspecte legate de creștere și de ocuparea forței de muncă, de valoarea adăugată europeană, de gestiunea finanțelor publice, de mediu și de acțiunile climatice. Rezultatele auditurilor performanței sunt publicate în cadrul unor rapoarte speciale, iar constatările în materie sunt apoi reunite în cadrul unui raport anual privind performanța.

Auditul performanței presupune evaluarea diferitor aspecte ale procesului de intervenție publică, inclusiv a resurselor (mijloacele financiare, umane, materiale, organizaționale sau de reglementare necesare pentru implementarea programului), a realizărilor (livrabilele programului), a rezultatelor (efectele imediate ale programului asupra beneficiarilor sau a destinatarilor direcți) și a impacturilor (schimbările pe termen lung survenite în societate care pot fi atribuite acțiunii UE).

Standarde

 

Curtea își desfășoară activitatea de audit în conformitate cu standardele ISSAI, (standardele internaționale de audit emise de INTOSAI, Organizația Internațională a Instituțiilor Supreme de Audit). În momentul de față, Curtea deține rolul de președinte Comitetului pentru standarde profesionale din cadrul INTOSAI, care joacă un rol principal în elaborarea acestor standarde.

AWARE – metodologie și orientări

AWARE 

Mai multe detalii cu privire la abordarea de audit a Curții sunt prezentate pe platforma AWARE (Accessible Web-based Audit Resource for the ECA) - o platformă online cuprinzând metodologie și orientări. AWARE consolidează toate resursele de audit ale Curții într-un singur instrument ușor de accesat, care are rolul de a oferi sprijin practic auditorilor în activitatea lor de zi cu zi.

Pe platforma AWARE sunt prezentate principiile pe care le urmărește Curtea în activitatea sa și orientări privind modul în care trebuie puse acestea în practică pentru a se obține nivelul dorit de calitate al produselor elaborate de Curte. Platforma pune la dispoziție orientări cu privire la auditurile financiare și de conformitate și la auditurile performanței ale Curții, precum și la documentele de analiză și avizele pe care le elaborează aceasta.

Informații privind modul în care este organizată AWARE pot fi găsite direct pe platformă.

Contribuția Curții la combaterea fraudei împotriva bugetului UE

 

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) este responsabil de lupta antifraudă a UE și de protejarea intereselor financiare ale Uniunii. În conformitate cu Decizia sa nr. 43-2017 (care stabilește regimul de colaborare cu OLAF), Curtea de Conturi Europeană comunică OLAF orice suspiciune de fraudă, de corupție sau de orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale UE. Curtea identifică uneori cazuri de posibilă fraudă în cursul activităților sale de audit sau atunci când acestea îi sunt comunicate de către terți.

 

EPPO este noul parchet independent al UE, responsabil cu anchetarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a autorilor infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale UE. Curtea de Conturi Europeană și EPPO au semnat un acord de lucru, care a intrat în vigoare la 3 septembrie 2021. Acesta definește un cadru structurat pentru stabilirea și menținerea unei relații de cooperare între cele două părți în vederea protejării bugetului UE, respectând totodată pe deplin mandatele celor două instituții.

Linkuri utile