Yes
No

EÚD uplatňuje jako zaměstnavatel politiku rovných příležitostí. Zásada rovných příležitostí je zakotvena v legislativě, o niž se opírá činnost EU, zejména v článku 1d služebního řádu, který zakazuje jakoukoli diskriminaci na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických znaků, jazyka, náboženského vyznání nebo víry, politického nebo jiného názoru, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, původu, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Diskriminaci jakéhokoli druhu zakazují naše etické standardy.

Máme politiku rozmanitosti a začleňování, jejímž cílem je vytvořit rozmanité pracovní prostředí a kulturu podporující začlenění, v níž mají všichni pocit, že jsou oceněni a schopni plně rozvíjet svůj potenciál.

Tato politika rozmanitosti a začleňování je důležitou součástí strategických cílů EÚD. Vychází z výsledků předchozích akčních plánů, které měly připravit půdu pro rozmanitější, flexibilnější a zároveň spravedlivější pracovní prostředí, v němž může každý co nejlépe rozvíjet svůj talent. Klíčovou úlohu zde mají vedoucí pracovníci. Svým úsilím můžeme jít příkladem zbytku organizace. Naším úkolem je tedy ukázat, že kultura podporující rozmanitost a začleňování je přínosem pro každého

Zacharias Kolias, generální tajemník Evropského účetního dvora

Přepis videa

Rozmanitost a začleňování na EÚD

Šest hlavních aktérů EÚD: Referent pro rozmanitost a začleňování, Generální tajemník, Lidské zdroje, Smíšený výbor pro rovné příležitosti, Pracovní skupiny, Odborná příprava.

Deset priorit: MOBILIZOVAT, INFORMOVAT A ZAUJMOUT, PŘITAHOVAT, INTEGROVAT, PODPOROVAT, PŘIZPŮSOBOVAT, UMOŽŇOVAT, CHRÁNIT, MOTIVOVAT, MĚŘIT.

MOBILIZOVAT: Podporovat rozmanitost a začleňování mezi vedoucími pracovníky.

 • POSILOVAT ANGAŽOVANOST,
 • POVINNÉ ŠKOLENÍ,
 • POSOUZENÍ ROZMANITOSTI A ZAČLEŇOVÁNÍ.

INFORMOVAT A ZAUJMOUT: Podporovat rozmanitost a začleňování mezi všemi zaměstnanci.

 • KOMUNIKACE A ŠKOLENÍ,
 • ZVYŠOVÁNÍ POVĚDOMÍ,
 • PRACOVNÍ SKUPINY PRO ROZMANITOST A ZAČLEŇOVÁNÍ.

PŘITAHOVAT: Poskytovat rovné příležitosti a posilovat rozmanitost a začleňování při náboru zaměstnanců.

 • ROZMANITOST UCHAZEČŮ,
 • INKLUZIVNÍ A ROZMANITÉ VÝBĚROVÉ KOMISE,
 • SDÍLET/ZVEŘEJŇOVAT STATISTIKY.

INTEGROVAT: Zohledňovat rovné příležitosti a rozmanitost a začleňování v řízení výkonnosti, hodnocení, certifikaci a povyšování.

 • RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ PRO MUŽE,
 • ODBORNÉ VEDENÍ,
 • ZAJISTIT NESTRANNOST PŘI POVYŠOVÁNÍ.

PODPOROVAT: Podporovat genderovou rovnost při výběru vedoucích úkolu.

 • ZVEŘEJŇOVAT PŮLROČNÍ AKTUALIZACE O PODÍLU ŽEN A MUŽŮ VE FUNKCI VEDOUCÍCH ÚKOLU,
 • MOTIVOVAT,
 • SDÍLET ZNALOSTI.

PŘIZPŮSOBOVAT: Zvyšovat flexibilitu v práci.

 • DOBRÉ ŽIVOTNÍ A PRACOVNÍ PODMÍNKY,
 • ROVNOVÁHA MEZI PRACOVNÍM A SOUKROMÝM ŽIVOTEM,
 • PRÁCE NA DÁLKU.

UMOŽŇOVAT: Vytvářet inkluzivní prostředí pro zaměstnance se zdravotním postižením.

 • TÝDEN POVĚDOMÍ O PROBLEMATICE ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ,
 • PŘÍSTUPNOST,
 • POZITIVNÍ ČINNOSTI.

CHRÁNIT: Vzít na vědomí stárnutí zaměstnanců EÚD, porozumět mu a zabývat se jím.

 • AKTIVNÍ SENIOŘI,
 • CELOŽIVOTNÍ UČENÍ,
 • MEZIGENERAČNÍ DIALOG.

MOTIVOVAT: Motivovat ženy k tomu, aby se ucházely o vedoucí pozice.

 • POHOVORY A ODBORNÉ VEDENÍ,
 • POSILOVAT POSTAVENÍ ŽEN,
 • PROGRAM ROZVOJE VŮDČÍCH SCHOPNOSTÍ.

MĚŘIT: Hodnotit pokrok v oblasti rozmanitosti a začleňování.

 • PRŮZKUMY A STATISTIKY,
 • VÝROČNÍ ZPRÁVA O ROZMANITOSTI A ZAČLEŇOVÁNÍ,
 • UKAZATELE VÝKONNOSTI.
Zcela sbalit/rozbalit pouze pro vidomé uživatele (text je již k dispozici pro odečítač obrazovky)
 
​​

 ​
EÚD – člen Mezinárodní sítě pro duální kariéru (IDCN) Lucembursko IDCN

V EÚD jsme si vědomi toho, jak důležitá je podpora zaměstnanců, kteří zahajují své profesní působení v Lucembursku. Usilujeme ale zároveň o to, abychom podporu poskytovali i jejich partnerům a partnerkám a manželům a manželkám. Snažíme se zajistit, aby takový kariérní přechod byl pro všechny pozitivní a konstruktivní zkušeností a aby proběhl co možná nejsnáze.

Proto je EÚD hrdým členem Mezinárodní sítě pro duální kariéru (IDCN) Lucembursko(opens in new window), což je celosvětově působící organizace zaměřená na podporu kariérního rozvoje a dobrých životních podmínek partnerů a partnerek a manželů a manželek zaměstnanců.

Síť IDCN nabízí široké spektrum služeb, od informací o místním trhu práce, poskytnutí pomoci při sestavování životopisu, až po networkingové akce a zprostředkování přístupu k místním podnikatelským sítím prostřednictvím dalších členů ICDN. Všichni partneři a partnerky a manželé a manželky zaměstnanců EÚD, kteří sídlí v Lucembursku, se mohou do sítě IDCN připojit registrací na jejích internetových stránkách.