Yes
No
 • 2016-2022

  Klaus-Heiner Lehne

  Klaus-Heiner Lehne (1.10.2016 - 30.9.2022)
  Německo

  K.-H. Lehne se narodil v Düsseldorfu dne 28. října 1957. V Düsseldorfu složil v roce 1986 státní právnickou zkoušku 2. stupně. V letech 1994 až 2014 byl poslancem Evropského parlamentu, kde zastával funkci předsedy výboru pro právní záležitosti, a v letech 2009–2014 byl také předsedou konference předsedů výborů.

  V období 1992–1994 působil rovněž jako poslanec německého parlamentu a od roku 2004 do roku 2014 i jako lektor evropského práva na Univerzitě Heinricha Heineho v Düsseldorfu a na Kolínské univerzitě.

  Zcela sbalit/rozbalit pouze pro vidomé uživatele (text je již k dispozici pro odečítač obrazovky)
 • 2008-2016

  Vítor Manuel da Silva Caldeira
   

  Vítor Manuel da Silva Caldeira (16.1.2008 - 30.9.2016)
  Portugalsko

  Narodil se v Campo Maior 2. ledna 1960; vystudoval práva na Universidade Clássica v Lisabonu; postgraduální studium evropských studií na Evropském institutu právnické fakulty Universidade Clássica v Lisabonu.

  Vyučoval na právnické fakultě Universidade Clássica v Lisabonu (1983) a na Vyšším institutu nových povolání (1996); člen Evropského účetního dvora od 1. března 2000 do 30. září 2016: odpovědný za audit bankovních činností EU, včetně Evropské centrální banky, Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO), evropských škol, decentralizovaných orgánů a Zásobovací agentury Euratomu (2000), odpovědný za prohlášení Účetního dvora o věrohodnosti účtů (DAS) v těchto oblastech: spolehlivost účetní závěrky a legalita a správnost uskutečněných operací v jednotlivých oblastech příjmů a výdajů rozpočtu EU, reforma vnitřního kontrolního systému Komise a modernizace účetního systému EU, zpravodaj pro stanovisko Účetního dvora k modelu jednotného auditu a návrhu rámce vnitřní kontroly EU (2002), předsedající auditní skupiny Účetního dvora zodpovědné za koordinaci finančního auditu, auditní metodiky a řízení kvality (skupina CEAD), člen administrativního výboru Účetního dvora (2005), odpovědný za „Rozvoj auditu a sestavování zpráv“ (ADAR), především za řízení kvality auditních zpráv Účetního dvora a zavádění auditních metodik (2006), zpravodaj pro manuál pro audit výkonnosti, který Účetní dvůr přijal v roce 2007, předseda Evropského účetního dvora (2008–2016), auditor EUROSAI (2008), člen řídicí rady Evropské organizace nejvyšších kontrolních institucí (EUROSAI) (2011), odpovědný za dohled nad činností Účetního dvora, za vztahy s orgány Evropské unie, nejvyššími kontrolními institucemi a mezinárodními kontrolními organizacemi a za právní záležitosti a interní audit, během svého prvního funkčního období prosazoval a řídil reformu struktury a rozhodovacího procesu Účetního dvora, která spočívala v zavedení senátů s cílem optimalizovat řízení Účetního dvora, čímž se zvýšila jeho efektivnost a účinnost, během svého druhého období vedl Účetní dvůr v době, kdy jeho zprávy a stanoviska k finanční legislativě získávaly stále více na významu v důsledku finanční krize a naléhavé potřeby zajistit lepší řízení prostředků EU; 3. října 2016 se stal prezidentem Portugalského účetního dvora.

  Zcela sbalit/rozbalit pouze pro vidomé uživatele (text je již k dispozici pro odečítač obrazovky)
 • 2005-2008

  Hubert Weber
   

  Hubert Weber (16.1.2005 - 15.1.2008)
  Rakousko

  Narodil se 29. prosince 1939 ve Vídni; získal titul doktora práv na Vídeňské univerzitě; zaměstnanec státní správy a později zástupce ředitele odpovědný za politiku zaměstnanosti na rakouském ministerstvu sociálních věcí (1959).

  Auditor u rakouského účetního dvora; podílel se na auditech úřadu spolkového kancléře, ministerstva zahraničních věcí a ministerstva spravedlnosti (1970); vedoucí kanceláře prezidenta Rakouského účetního dvora a vedoucí organizační jednotky odpovědné za generální sekretariát INTOSAI (1975); vedoucí oddělení pro lidské zdroje (organizace, rozpočtové a personální záležitosti a školení) (1981); generální ředitel odboru auditu státních podniků, odpovědný za monitorování mezinárodního vývoje v oblasti INTOSAI a jejích regionálních organizací (AFROSAI, ARABOSAI, ASOSAI, EUROSAI, OLACEFS a SPASAI) a za spolupráci na projektech OSN v oblasti finančního auditu; člen Evropského účetního dvora od 1. března 1995 do 31. března 2011: odpovědný za útvar ADAR; předseda Evropského účetního dvora (2005–2008).

  Zcela sbalit/rozbalit pouze pro vidomé uživatele (text je již k dispozici pro odečítač obrazovky)
 • 2002-2005

  Juan Manuel Fabra Vallés
   

  Juan Manuel Fabra Vallés (16.1.2002 - 15.1.2005)
  Španělsko

  Narodil se v Tortose 4. února 1950; získal vysokoškolský diplom na Universidad Complutense v Madridu; vedoucí organizace Lidové strany v Tarragoně (1978); člen parlamentu za Tarragonu.

  Člen Parlamentního shromáždění NATO (1982); mluvčí Lidové strany v Tortose (1979); regionální předseda katalánské organizace Lidové strany; člen národního výkonného výboru Lidové strany (1986); místopředseda skupiny Evropské lidové strany v Parlamentním shromáždění Rady Evropy (1989); člen Shromáždění Západoevropské unie (1991), výboru pro rozpočtovou kontrolu, výboru pro zahraniční věci, bezpečnost a obrannou politiku (1994); člen Evropského účetního dvora (2000–2006): předseda Účetního dvora 2002–2005; zemřel 16. dubna 2012.

  Zcela sbalit/rozbalit pouze pro vidomé uživatele (text je již k dispozici pro odečítač obrazovky)
 • 1999-2001

  Jan O. Karlsson
   

  Jan O. Karlsson (18.1.1999 - 31.12.2001)
  Švédsko

  Narodil se ve Stockholmu 1. června 1939; absolvoval Stockholmskou univerzitu (ekonomie, politologie a historie); zastupující tajemník a posléze první tajemník na ministerstvu zemědělství (1962).

  Politický poradce v kanceláři předsedy vlády (1968); tajemník zastupitele odpovědného za finance města Stockholmu (1973); zastupující tajemník prezidia Severské rady (1977); státní tajemník odpovědný za spolupráci mezi skandinávskými zeměmi a státní tajemník na ministerstvu financí; předseda výboru pro velká města (1988); poradce a koordinátor v kanceláři předsedy vlády (1990); osobní zástupce předsedy vlády ve společném přehodnocení spolupráce mezi skandinávskými zeměmi před vstupem Švédska do Evropského hospodářského prostoru a do EU (1990); vyjednavač a poradce o hospodářských, finančních a rozpočtových otázkách při sociálně demokratické frakci ve švédském parlamentu (Riksdag) (1992); generální ředitel na ministerstvu zahraničních věcí (1994); člen Evropského účetního dvora od 1. března 1995 do 31. prosince 2001: odpovědný za oblast „Spolupráce s rozvojovými zeměmi a nečlenskými státy (souhrnný rozpočet Evropské unie)”; předseda Evropského účetního dvora (1999–2001); zemřel 19. září 2016.

  Zcela sbalit/rozbalit pouze pro vidomé uživatele (text je již k dispozici pro odečítač obrazovky)
 • 1996-1999

  Bernhard Friedmann
   

  Bernhard Friedmann (1.1.1996 - 17.1.1999)
  Německo

  Narodil se v Ottersweieru 8. dubna 1932; doktor ekonomie, vystudoval univerzitu ve Freiburgu-in-Breisgau a Školu ekonomických věd a veřejné správy ve Freiburgu; vedoucí místa ve spolkové státní správě a v průmyslu; poslanec německého parlamentu (Bundestag) (1976).

  Člen rozpočtového výboru parlamentu a předseda výboru pro rozpočtovou kontrolu (1982) a výboru pro schvalování obranných výdajů (1985); člen Evropského účetního dvora od 21. prosince 1989 do 31. prosince 2001: zodpovědný za audit Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO), výpůjčních a úvěrových operací a úrokových dotací a také za audit pomoci zemím střední a východní Evropy a novým nezávislým státům bývalého Sovětského svazu, předsedající auditní slupiny odpovědné za strukturální pomoc, regionální politiku a integrované středomořské programy a za sekci „Dopravní infrastruktura“ Fondu soudržnosti (1994), předseda Účetního dvora (1996–1999). Zemřel 18. května 2021.

  Zcela sbalit/rozbalit pouze pro vidomé uživatele (text je již k dispozici pro odečítač obrazovky)
 • 1993-1995

  André J. Middelhoek
   

  André J. Middelhoek (12.1.1993 - 31.12.1995)
  Nizozemsko

  Narodil se ve Voorburgu 13. prosince 1931; vysokoškolský diplom z ekonomiky na Amsterdamské univerzitě (1957); člen Ústředního hospodářského plánovacího úřadu (1958); zástupce Ústředního hospodářského plánovacího úřadu (1966).

  Přednášející na Mezinárodním institutu sociálních studií (1960); generální ředitel pro rozpočet na ministerstvu financí; člen/místopředseda Výboru pro hospodářskou politiku Evropských společenství (1969); člen Evropského účetního dvora od 18. října 1977 do 31. prosince 1995: audit výdajů na energetiku, výzkum a investice (1977), pracovní metody a odborné vzdělávání, generální zpravodaj výroční zprávy (1981), Evropský fond pro regionální rozvoj, orientační sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu, integrované středomořské programy, koordinace strukturálních fondů, předseda 1993–1995.

  Zcela sbalit/rozbalit pouze pro vidomé uživatele (text je již k dispozici pro odečítač obrazovky)
 • 1990-1992

  Aldo Angioi
   

  Aldo Angioi (9.1.1990 - 31.12.1992)
  Itálie

  Narozen v Římě 11. dubna 1927; získal magisterský titul v oboru práv (1947); úspěšně absolvoval konkurz na místo na ministerstvu práce a sociálního zabezpečení (1949); úředník se soudní pravomocí u italského účetního dvora (1953).

  Poradce u italského účetního dvora (1970); člen Mezinárodní rady auditorů NATO (1973); předseda Mezinárodní rady auditorů NATO (1974); člen Evropského účetního dvora od 18. října 1977 do 31. prosince 1992: předseda Účetního dvora od roku 1990 do roku 1992. Zemřel dne 24. října 2020.​

  Zcela sbalit/rozbalit pouze pro vidomé uživatele (text je již k dispozici pro odečítač obrazovky)
 • 1984-1989

  Marcel Mart
   

  Marcel Mart (18.10.1984 - 20.12.1989)
  Lucembursko

  Narodil se v Esch-sur-Alzette 10. května 1927; získal doktorát práv; advokát u lucemburské advokátní komory (1953); první redaktor mezinárodní tiskové agentury Agence Europe (1955).

  Zástupce mluvčího Vysokého úřadu Evropského společenství uhlí a oceli (1960); vedoucí informační kanceláře tří Evropských společenství v New Yorku (1964); vedoucí útvaru „Informace pro třetí země“ Komise Evropského hospodářského společenství (1967); ministr hospodářství, malých a středních podniků, cestovního ruchu, dopravy a energetiky lucemburské vlády (1969); člen Účetního dvora od 18. října 1977 do 20. prosince 1989: předseda Účetního dvora v letech 1984 až 1989; zemřel 15. listopadu 2019.

  Zcela sbalit/rozbalit pouze pro vidomé uživatele (text je již k dispozici pro odečítač obrazovky)
 • 1981-1984

  Pierre Lelong
   

  Pierre Lelong (18.10.1981 - 17.10.1984)
  Francie

  Narozen v Paříži 22. května 1931; vystudoval práva; vystudoval Institut politických věd v Paříži; studoval ekonomii a finance na École d’Administration (1956); ministerstvo financí (1958). Generální sekretariát pro otázky mezirezortní hospodářské spolupráce (1961); chargé de mission v kanceláři předsedy vlády (1962); hlavní poradce na Francouzském účetním dvoře; ředitel Orientačního a regulační fondu zemědělských trhů (1967); poslanec parlamentu za Finistère (1968); státní tajemník pro pošty a telekomunikace (1974); administrátor v Caisse Nationale de Crédit Agricole a Air France; člen Účetního dvora od 18. října 1977 do 20. prosince 1989, předseda Účetního dvora od roku 1981 do roku 1984.

  Zcela sbalit/rozbalit pouze pro vidomé uživatele (text je již k dispozici pro odečítač obrazovky)
 • 1977-1981

  Michael N. Murphy
   

  Michael N. Murphy (11.11.1977 - 17.10.1981)
  Irsko

  Narodil se v Corku 19. ledna 1919; různá pracovní místa ve státní správě (1937); správní úředník, poté zástupce vyššího úředníka na ministerstvu financí (1946); vyšší úředník (1962) a zástupce tajemníka pro rozpočet (1968). Druhý tajemník (vedoucí odboru), vedoucí odboru veřejných výdajů, zodpovědný za veškeré záležitosti v souvislosti s veřejnými výdaji (1971); tajemník ministerstva financí; ředitel v Irské centrální bance; náhradník guvernéra Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj; člen Skupiny pro koordinaci krátkodobé hospodářské a finanční politiky (EHS); člen Národní hospodářské a sociální rady; člen Národní vědecké rady; člen správní rady a výkonného výboru Ústavu pro hospodářský a sociální výzkum; člen Účetního dvora od 18. října 1977 do 17. května 1986: předseda Účetního dvora (1977–1981); zemřel 28. února 2009.

  Zcela sbalit/rozbalit pouze pro vidomé uživatele (text je již k dispozici pro odečítač obrazovky)