No
No

Jsme externím auditorem Unie.

Kolegium EÚD se skládá z jednoho člena z každého členského státu a je mu nápomocno přibližně 900 zaměstnanců ze všech členských států EU.

Naše poslání

Prostřednictvím nezávislé a profesionální kontrolní činnosti, která má dopad, posuzovat hospodárnost, účinnost, efektivnost, legalitu a správnost opatření EU s cílem zlepšovat vyvozování odpovědnosti, transparentnost a finanční řízení, a posilovat tak důvěru občanů a účinně reagovat na současné i budoucí výzvy, jimž EU čelí.

Naše vize

Naším cílem je být na špičce v oblasti auditu veřejného sektoru a přispívat k odolnější a udržitelnější Evropské unii, jež prosazuje hodnoty, na nichž je založena.

Svou práci zakládáme na těchto hodnotách:

 • Nezávislost

  Svou práci vykonáváme, aniž bychom se nechali ovlivňovat způsobem, který by mohl ohrozit náš odborný úsudek nebo by jako takové ohrožení mohl být vnímán.


 • Integrita

  Jednáme čestně, spolehlivě a výhradně ve veřejném zájmu EU a snažíme se jít příkladem ve své odborné práci a ve způsobu řízení naší instituce.

 • Objektivnost

  Jsme nestranní a nezaujatí a při formulaci auditních závěrů vycházíme z dostatečných, relevantních a spolehlivých důkazních informací.

 • Transparentnost

  Svá sdělení předkládáme v jasně formulovaných, ucelených a přístupných zprávách zveřejňovaných ve všech jazycích EU a respektujeme přitom požadavky týkající se důvěrnosti a ochrany údajů.

 • Profesionalita

  V souladu s mezinárodními auditorskými standardy získáváme, rozvíjíme a udržujeme vysokou míru znalostí, odbornosti a dovedností souvisejících jak s výkonem profese auditora veřejného sektoru, tak s finančním řízením a řízením politik EU.